กังวาล ทองเนตร

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คลังปัญญา Pohthaiblogspot.com

123ne.blogspot.com

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ประวัติราชวงศ์ของไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน                                                             สมัยสุโขทัย  •  ราชวงศ์พระร่วงคือราชวงศ์แรกของไทย มีกษัตริย์ 9 พระองค์ ปกครอง เวลา 120 ปี

1.  พ่อขุนศรีอินทราทิตย์  ครองราชย์          40           ปี
2.  พ่อขุนบาลเมือง            ครองราชย์        1            ปี
3.   พ่อขุนรามคำแหงมหาราช                    19           ปี
4.   พระยาเลอไท                                      25           ปี
5.   พระยางั่วนำถม                                    24          ปี
6.   พระมหาธรรมราชาที่ 1 ( ลิไท )              21         ปี
7.   พระมหาธรรมราชาที่ 2 ( ลือไท )            31          ปี
8.   พระมหาธรรมราชาที่ 3 (ไสลือไท )         19          ปี
9.   พระมหาธรรมราชาที่  4 (บรมปาล )        19          ปี

                ครองราชย์ จาก พ.ศ. 1792- พ.ศ. 1981 รวม 120 ปี และเหลื่อมทับกับสมัยอยุธยา อยู่ 27 ปี สมัยอยุธยา เริ่มจาก

    ราชวงศ์ อู่ทอง ปกครอง 2 สมัย  สมัยที่ 1 ปกครอง 20 ปี มีกษัตริย์ 2 พระองค์ คือ 
1 สมเด็จพระรามาธิบดีที่1  ( พระเจ้าอู่ทอง )  ครองราชย์  20  ปี
2. สมเด็จพระราเมศวร  ครองราชย์ครั้งที่1 ไม่ถึง ปี ก็โดน ชิงอำนาจ เปลี่ยนราชวงศ์ใหม่


ราชวงศ์สุพรรณภูมิเข้าปกครอง 2 ครั้งครั้งแรก 18 ปี มีกษัตริย์ปกครองในครั้งแรก 2พระองค์คือ

1.  สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพระงั่ว )  ครองราชย์  18 ปี
2.  สมเด็จพระเจ้าทองลั่น (เจ้าทองจันท์ )                    ครองราชย์  7  วัน


  • สมัยที่ 1 ราชวงศ์สุพรรณภูมิ ปกครอง 18 ปี จาก พ.ศ. 1913-1931 แล้วถูกราชวงศ์อู่ทองชิงอำนาจกลับมาอีกครั้ง


  •   ราชวงศ์อู่ทอง สมัยที่ 2  ครองราชย์ 21 ปี  มีกษัตริย์ 2 องค์ คือ 

1. สมเด็จพระราเมศวร สมัยที่ 2 ครองราชย์ 7 ปี
2. สมเด็จพระราม ราชาธิราช     ครองราชย์ 14 ปี 

         
*** รวมราชวงศ์อู่ทองครองราชย์ 2 ครั้ง 41 ปี มีกษัตริย์ 3 องค์ และสิ้นสุดราชวงศ์ ***


 
 ราชวงศ์ สุพรรณภูมิ สมัยที่ 2 กลับมาใหม่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม ครั้งที่2 ครองราชย์ 160 ปี 1.สมเด็จพระอินราชาธิราช  ( พระนครินทราธิราช ) ครองราชย์           15     ปี
2. สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา )       -                     24    ปี
3.สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ                                         -                40     ปี
4. สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3                                     -                 3      ปี
5.สมเด็จพระรามาธิบดีที่2 (พระเชษฐาธิราช )                -                   38     ปี
6.สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 (หน่อพุทธางกูร )          -                   4       ปี
7. สมเด็จพระรัษฎาธิราชกุมาร                                          --              4       เดือน
8.  สมเด็จพระไชยราชาธิราช                                             -             13      ปี
9.  สมเด็จพระยอดฟ้า (พระแก้วฟ้า )                                  -              2        ปี
10.สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์                                               -             20       ปี
11. สมเด็จพระมหินทราธิราช                                               -            1 ปี ( เสียกรุงครั้งที่ 1)           *** ราชวงศ์สุพรรณภูมิปกครอง 2 สมัย รวม 178 ปี เสียกรุงครั้งที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2112 *** ราชวงศ์สุโขทัย ปกครอง 61 ปี มีกษัตริย์ 7 พระองค์ดังนี้ 


1.พระมหาธรรมราชาธิราช                     ครองราชย์                   21           ปี
2. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ( กู้กรุงครั้งที่ 1 )                           15           ปี
3. สมเด็จพระเอกาทศรถ                                                            5            ปี
4.สมเด็จพระศรีเสาวภาคย์                                            ไม่ถึงปี
5. สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม                                                          17         ปี
6. สมเด็จพระเชษฐาธิราช                                                            1          ปี
7. สมเด็จพระอาทิตยวงศ์                                                            36         (วัน )

                 

   *** ราชวงศ์สุโขทัยปกครองจาก พ.ศ. 2112-2172 รวม 61 ปี สิ้นสุดราชวงศ์ ***ราชวงศ์ปราสาททอง  ปกครอง      58  ปี มีกษัตริย์ 4 พระองค์

1. สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง                            ครองราชย์       27    ปี
2. สมเด็จเจ้าฟ้าไชย                                                                  2    (วัน )
3. สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา                                                      3    ( เดือน )
4. สมเด็จพระนารายณ์ มหาราช                                                 32    ปี


     ** ราชวงศ์ปราสาททองครองราชย์ จาก พ.ศ.2172-2231 รวม 58 ปี สิ้นสุดราชวงศ์  **
ราชวงศ์บ้านพลูหลวง ปกครอง 79 ปี มีกษัตริย์ 6 พระองค์ดังนี้ 


1.  สมเด็จพระเพทราชา  ครองราชย์  15 ปี ( องค์นี้มีการจัดการปกครองในสมัยพระองค์ด้วย จะนำมาเล่าให้ทราบโอกาสต่อไป )
2. สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 ( พระเจ้าเสือ )    ครองราชย์                   5    ปี
3.สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่  9  ( พระเจ้าท้ายสระ )                              24    ปี
4 . สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ                                                      26  ปี
5.   สมเด็จพระเจ้า อุทุมพร (ขุนหลวงหาวัด )                                      2    (เดือน )
6. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์  (พระเจ้าเอกทัศน์ )   9     ปี  
( เสียกรุงครั้งที่ 2 เมื่อ 2310 )

                **  ราชวงศ์บ้านพลูหลวง ปกครองจาก พ.ศ. 2231- พ.ศ.2310 สิ้นสุดราชวงศ์ **

   สมัยกรุงธนบุรี ไม่มีชื่อราชวงศ์           

   1.  พระเจ้าตากสินมหาราช (กู้ชาติ ครั้งที่ 2 )  ปกครองจาก พ.ศ.2310- 2325  รวม  15 ปี 

  สมัยรัตนโกสินทร์ จาก 2325- ปัจจุบัน

1.พระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก                           ครองราชย์              27  ปี

2.พระบาท สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย                                    -                     15  ปี

3. พระบาทสมเด็จ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว                                          -                   26  ปี

4.พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว                                                               18  ปี

5. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว                                     -                    42  ปี

6. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว                                        -                    15  ปี

7.   พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว                                           -                    9  ปี

8. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล                             -                     12  ปี

9. พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช                 จาก  พ.ศ.  2489 - ปัจจุบัน** หมายเหตุุ ทั้งหมดนี้ยังไม่นับ ราชวงศ์ มังราย และราชวงศ์ ทิพย์จักราธิวงศ์ (เจ้าเจ็ดตน ) ของล้านนา **


กังวาล ทองเนตร รัฐศาสตร์ การปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น