กังวาล ทองเนตร

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คลังปัญญา Pohthaiblogspot.com

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ราชวงศ์ของไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน


สมัยสุโขทัย  • ราชวงศ์พระร่วงคือราชวงศ์แรกของไทย มีกษัตริย์ 9 พระองค์ ปกครอง เวลา 120 ปี


1. พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ครองราชย์ 30 ปี
2. พ่อขุนบาลเมือง ครองราชย์ 1 ปี
3. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 19 ปี
4. พระยาเลอไท 25 ปี
5. พระยางั่วนำถม 24 ปี
6. พระมหาธรรมราชาที่ 1 ( ลิไท ) 21 ปี
7. พระมหาธรรมราชาที่ 2 ( ลือไท ) 31 ปี (เริ่มปกครองภายใต้สมัยอยุธยา )
8. พระมหาธรรมราชาที่ 3 (ไสลือไท ) 19 ปี
9. พระมหาธรรมราชาที่ 4 (บรมปาล ) 19 ปี

 • ครองราชย์ จาก พ.ศ. 1792- พ.ศ. 1981 รวม 120 ปี และเหลื่อมทับกับสมัยอยุธยา อยู่ 69  ปี

สมัยอยุธยา เริ่มจาก

 • ราชวงศ์ อู่ทอง ปกครอง 2 สมัย สมัยที่ 1 ปกครอง 20 ปี จาก พ.ศ.1893-1913 มีกษัตริย์ 2 พระองค์ คือ
1 สมเด็จพระรามาธิบดีที่1 ( พระเจ้าอู่ทอง ) ครองราชย์ 20 ปี
2. สมเด็จพระราเมศวร ครองราชย์ครั้งที่1 ไม่ถึง ปี ก็โดน ชิงอำนาจ เปลี่ยนราชวงศ์ใหม่

 • ราชวงศ์สุพรรณภูมิเข้าปกครอง 2 ครั้งครั้งแรก 18 ปี มีกษัตริย์ปกครองในครั้งแรก 2พระองค์คือ
1. สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพระงั่ว ) ครองราชย์ 18 ปี
2. สมเด็จพระเจ้าทองลั่น (เจ้าทองจันท์ ) ครองราชย์ 7 วัน

 • สมัยที่ 1 ราชวงศ์สุพรรณภูมิ ปกครอง 18 ปี จาก พ.ศ. 1913-1931 แล้วถูกราชวงศ์อู่ทองชิงอำนาจกลับมาอีกครั้ง
ราชวงศ์อู่ทอง สมัยที่ 2 ครองราชย์ 21 ปี จาก พ.ศ.1931-1938 มีกษัตริย์ 2 องค์ คือ

1. สมเด็จพระราเมศวร สมัยที่ 2 ครองราชย์ 7 ปี
2. สมเด็จพระราม ราชาธิราช ครองราชย์ 14 ปี

 • รวมราชวงศ์อู่ทองครองราชย์ 2 ครั้ง 41 ปี มีกษัตริย์ 3 องค์  โดยสมเด็จพระราเมศวรครองราช 2 สมัย สมัยแรกไม่ถึงปี และ 7 ปีในสมัยที่ 2 และสิ้นสุดราชวงศ์ ***

ราชวงศ์ สุพรรณภูมิ สมัยที่ 2 กลับมาใหม่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม ครั้งที่2 ครองราชย์ 160 ปี

1.สมเด็จพระอินราชาธิราช ( พระนครินทราธิราช ) ครองราชย์ 15 ปี
2. สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา ) - 24 ปี
3.สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ - 40 ปี
4. สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 - 3 ปี
5.สมเด็จพระรามาธิบดีที่2 (พระเชษฐาธิราช ) - 38 ปี
6.สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 (หน่อพุทธางกูร ) - 4 ปี
7. สมเด็จพระรัษฎาธิราชกุมาร -- 4 เดือน
8. สมเด็จพระไชยราชาธิราช - 13 ปี
9. สมเด็จพระยอดฟ้า (พระแก้วฟ้า ) - 2 ปี
10.สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ - 20 ปี
11. สมเด็จพระมหินทราธิราช - 1 ปี ( เสียกรุงครั้งที่ 1)

 • *** ราชวงศ์สุพรรณภูมิปกครอง 2 สมัย รวม 178 ปี เสียกรุงครั้งที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2112 ***

ราชวงศ์สุโขทัย ปกครอง 61 ปี มีกษัตริย์ 7 พระองค์ดังนี้

1.พระมหาธรรมราชาธิราช ครองราชย์ 21 ปี
2. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ( กู้กรุงครั้งที่ 1 ) 15 ปี
3. สมเด็จพระเอกาทศรถ 5 ปี
4.สมเด็จพระศรีเสาวภาคย์ ไม่ถึงปี
5. สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม 17 ปี
6. สมเด็จพระเชษฐาธิราช 1 ปี
7. สมเด็จพระอาทิตยวงศ์ 36 (วัน )

 • *** ราชวงศ์สุโขทัยปกครองจาก พ.ศ. 2112-2172 รวม 61 ปี สิ้นสุดราชวงศ์ ***

ราชวงศ์ปราสาททอง ปกครอง 58 ปี มีกษัตริย์ 4 พระองค์1. สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ครองราชย์ 27 ปี
2. สมเด็จเจ้าฟ้าไชย 2 (วัน )
3. สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา 3 ( เดือน )
4. สมเด็จพระนารายณ์ มหาราช 32 ปี
 • ** ราชวงศ์ปราสาททองครองราชย์ จาก พ.ศ.2172-2231 รวม 58 ปี สิ้นสุดราชวงศ์ **

ราชวงศ์บ้านพลูหลวง ปกครอง 79 ปี มีกษัตริย์ 6 พระองค์ดังนี้1. สมเด็จพระเพทราชา ครองราชย์ 15 ปี ( องค์นี้มีการจัดการปกครองในสมัยพระองค์ด้วย จะนำมาเล่าให้ทราบโอกาสต่อไป )
2. สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 ( พระเจ้าเสือ ) ครองราชย์ 5 ปี
3.สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9 ( พระเจ้าท้ายสระ ) 24 ปี
4 . สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ 26 ปี
5. สมเด็จพระเจ้า อุทุมพร (ขุนหลวงหาวัด ) 2 (เดือน )

6. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์ (พระเจ้าเอกทัศน์ ) 9 ปี ( เสียกรุงครั้งที่ 2 เมื่อ 2310 )


 • ** ราชวงศ์บ้านพลูหลวง ปกครองจาก พ.ศ. 2231- พ.ศ.2310 สิ้นสุดราชวงศ์ **


สมัยกรุงธนบุรี ไม่มีชื่อราชวงศ์


1. พระเจ้าตากสินมหาราช (กู้ชาติ ครั้งที่ 2 ) ปกครองจาก พ.ศ.2310- 2325 รวม 15 ปีสมัยรัตนโกสินทร์ จาก 2325- ปัจจุบัน


1.พระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ครองราชย์ 27 ปี


2.พระบาท สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย - 15 ปี


3. พระบาทสมเด็จ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว - 26 ปี


4.พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 18 ปี


5. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว - 42 ปี


6. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว - 15 ปี


7. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว - 9 ปี


8. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล - 12 ปี


9. พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จาก พ.ศ. 2489 - ปัจจุบัน

10.พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 • ปกครองนับถึงเพียงปีปัจจุบัน 2563 รวมทั้งสิ้น 238 ปี


 • ** หมายเหตุุ ทั้งหมดนี้ยังไม่นับ ราชวงศ์ มังราย และราชวงศ์ ทิพย์จักราธิวงศ์ (เจ้าเจ็ดตน ) ของล้านนา **


กังวาล ทองเนตร รัฐศาสตร์ การปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหงไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น