กังวาล ทองเนตร

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คลังปัญญา Pohthaiblogspot.com

วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555

การเมืองการปกครองในญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นมีเนื้อที่ 377,819 ตารางกิโลเมตร หรือ 145,856 ตารางไมค์

ประกอบด้วยเกาะใหญ่ๆอยู่  4 เกาะคือ


 • เกาะฮอนชู


 • เกาะฮอกไกโด


 • เกาะชิโกกุ


 • เกาะกิวชิว


ในบรรดาเกาะใหญ่ เกาะ ฮอนชูมีเนื้อที่มากที่สุดคือร้อยละ 60 ของเนื้อที่ของทั้งประเทศ
และยังมีเกาะเล็กๆอีก มากกว่า 3,900 เกาะ


 • ประเทศญี่ปุ่นปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย รูปแบบรัฐสภา มีสมเด็จพระจักรพรรดิ์เป็นประมุขแห่งรัฐ
 • มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร


 • นายกรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งแต่งรัฐมนตรี จำนวน 20 คน จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร


 • นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีอำนาจในการแต่งตั้ง หัวหน้าผู้พิพากษาศาลสูงสุด รวมถึงผู้พิพากษาอื่นๆอีก


 • ญี่ปุนมี 47 จังหวัด และ 3,235 เทศบาล และมีเทศบาลนครอีกประมาณ 12 เทศบาล


ญี่ปุ่นแบ่งการบริหารราชการออกเป็น 2 ส่วน คือรัฐบาลกลาง และท้องถิ่น •  ญี่ปุ่นเป็นอีกประเทศที่ให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ซึ่ง


 • การปกครองส่วนท้องถิ่นของญี่ปุ่น แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ เช่นเดียวกับไทย คือ แบบทั่วไป และแบบพิเศษ

หน่วยปกครองท้องถิ่นแบบจังหวัดมี 47 แห่ง เรียกชื่อต่างกันออกไป คือ

โต (To) โด (Do) ฟู (Fu) และ เคน (Ken)

 • โตเกียวเป็นเมืองหลวง เป็นมหานคร จึงเรียกว่า โตเกียว โต
 • และหน่วยจังหวัดที่รองลงมาเรียกว่า โด มีฮอกไกโด เพียงแห่งเดียว
 • ส่วน ฟู มี 2 หน่วย คือ เกียวโต และโอซาก้า ที่เหลือเป็น เคน ทั้งหมด

หน่วยปกครองท้องถิ่นระดับล่างสุดคือ เทศบาล 

ในเทศบาลแบ่งย่อยออกเป็น 


 • นคร (city) หรือ ชิ ( chi)
 • เมือง (town) หรือ โช cho 
 • และระดับหมู่บ้าน เรียกว่า ชอน son


เทศบาล นครต้องมีประชากร 50,000คนขึ้นไป

 • รูปแบบพิเศษ เรียกว่า กุ ku รูปแบบนี้ใช้ใน โตเกียวเท่านั้น มีทั้งสิ้น 23 เทศบาล 

นอกจากนี้ ญี่ปุ่นยังมีรูปแบบพิเศษอื่นอีก 


 • เรียกว่า Municpal Cooperatives รูปแบบนี้เป็นการรวมกันตั้งแต่ 2 เทศบาลขึ้นไป เพื่อเพื่อร่วมกันทำ ภาระกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง ( ซึ่งน่าสนใจ) และยังมีหน่วยปกครองที่จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดการทรัพย์สินและสาธารณะประโยชน์ร่วมกันอีกนายกรัฐมนตรีญี่ปุนถึงปัจจุบันมีทั้งสิ้น 62 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

คนที่ชื่อรูปเริ่มวาระสิ้นสุดวาระ
สังกัด

1

ฮิโระบุมิ อิโต 
Itô Hirobumi.jpg

                  22 ธันวาคม พ.ศ. 242830 เมษายน พ.ศ. 2431
22 ธันวาคม พ.ศ. 2428
(ค.ศ. 1885)
30 เมษายน พ.ศ. 2431
(ค.ศ. 1888)

ไม่มี

2คิโยะทะกะ คุโระดะ

Kiyotaka Kuroda 2.jpg30 เมษายน พ.ศ. 2431
(ค.ศ. 1888)
25 ตุลาคม พ.ศ. 2432
(ค.ศ. 1889)

ไม่มี

3อะริโตะโมะ ยะมะงะตะ

Aritomo Yamagata 3.jpg24 ธันวาคม พ.ศ. 2432
(ค.ศ. 1889)
6 พฤษภาคม พ.ศ. 2434
(ค.ศ. 1891)

ไม่มี

4มะซะโยะชิ มะสึฮิระ

Masayoshi Matsukata suit.jpg6 พฤษภาคม พ.ศ. 2434
(ค.ศ. 1891)
8 สิงหาคม พ.ศ. 2435
(ค.ศ. 1892)

ไม่มี

ฮิโระบุมิ อิโต

Itô Hirobumi.jpg8 สิงหาคม พ.ศ. 2435
(ค.ศ. 1892)
31 สิงหาคม พ.ศ. 2438
(ค.ศ. 1896)
(สมัยที่ 2)

ไม่มี

มะซะโยะชิ มะสึฮิระ

Masayoshi Matsukata suit.jpg18 กันยายน พ.ศ. 2438
(ค.ศ. 1896)
12 มกราคม พ.ศ. 2440
(ค.ศ. 1898)

(สมัยที่ 2)

ไม่มี

ฮิโระบุมิ อิโต

Itô Hirobumi.jpg12 มกราคม พ.ศ. 2440
(ค.ศ. 1898)
30 มิถุนายน พ.ศ. 2440
(ค.ศ. 1898)

(สมัยที่ 3)

ไม่มี

5ชิเงะโนะบุ โอคุมะ

Ōkuma Shigenobu.jpg30 มิถุนายน พ.ศ. 2440
(ค.ศ. 1898)
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2441
(ค.ศ. 1898)


อะริโตะโมะ ยะมะงะตะ

Taro Katsura suit.jpg8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2441
(ค.ศ. 1898)
19 ตุลาคม พ.ศ. 2443
(ค.ศ. 1900)
ไม่มี

ฮิโระบุมิ อิโตItô Hirobumi.jpg19 ตุลาคม พ.ศ. 2443
(ค.ศ. 1900)
10 พฤษภาคม พ.ศ. 2444
(ค.ศ. 1901)

(สมัยที่ 4

สมาคมริกเกงเซยูไก

6คะสึระ ทะโร

Taro Katsura suit.jpg2 มิถุนายน พ.ศ. 2444
(ค.ศ. 1901)
7 มกราคม พ.ศ. 2449
(ค.ศ. 1906)

ไม่มี

7คิงโมะจิ ไซองจิ

PM Kinmochi Saionji cropped.jpg7 มกราคม พ.ศ. 2449
(ค.ศ. 1906)
14 กรกฎาคม พ.ศ. 2451
(ค.ศ. 1908)

สมาคมริกเกงเซยูไก

คะสึระ ทะโร

Taro Katsura suit.jpg14 กรกฎาคม พ.ศ. 2451
(ค.ศ. 1908)
30 สิงหาคม พ.ศ. 2454
(ค.ศ. 1911)

(สมัยที่ 2)

ไม่มี

คิงโมะจิ ไซองจิ

PM Kinmochi Saionji cropped.jpg30 สิงหาคม พ.ศ. 2454
(ค.ศ. 1911)
21 ธันวาคม พ.ศ. 2455
(ค.ศ. 1912)

(สมัยที่ 2)

สมาคมริกเกงเซยูไก

            สมัยไทโช: พ.ศ. 2455 (ค.ศ. 1912) - พ.ศ. 2469 (ค.ศ. 1926)

                    นายกรัฐมนตรีในรัชกาลของสมเด็จพระจักรพรรดิไทโช

คนที่ชื่อรูปเริ่มวาระสิ้นสุดวาระสังกัด

คะสึระ ทะโร

Taro Katsura suit.jpg21 ธันวาคม พ.ศ. 2455
(ค.ศ. 1912)
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2456
(ค.ศ. 1913)

(สมัยที่ 3)

ไม่มี

8กงเบ ยะมะโมะโตะ

Gonbei Yamamoto suit.jpg20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2456
(ค.ศ. 1913)
16 เมษายน พ.ศ. 2457
(ค.ศ. 1914)

สมาคมริกเกงเซยูไก

ชิเงะโนะบุ โอคุมะ

Ōkuma Shigenobu.jpg16 เมษายน พ.ศ. 2457
(ค.ศ. 1914)
9 ตุลาคม พ.ศ. 2459
(ค.ศ. 1916)

(สมัยที่ 2)


9มะซะทะเกะ เทะระอุจิ

Masatake Terauchi uniform.jpg9 ตุลาคม พ.ศ. 2459
(ค.ศ. 1916)
29 กันยายน พ.ศ. 2461
(ค.ศ. 1918)

ไม่มี

10ทะกะชิ ฮะระ

Takashi Hara posing cropped.jpg29 กันยายน พ.ศ. 2461
(ค.ศ. 1918)
4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2464
(ค.ศ. 1921)

สมาคมริกเกงเซยูไก

11โคะเระคิโยะ ทะกะฮะชิ

Takahashi korekiyo giving an address cropped.jpg13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2464
(ค.ศ. 1921)
12 มิถุนายน พ.ศ. 2465
(ค.ศ. 1922)

สมาคมริกเกงเซยูไก

12โทะโมะซะบุโร คะโต

Katō Tomosaburō cropped.jpg12 มิถุนายน พ.ศ. 2465
(ค.ศ. 1922)
2 กันยายน พ.ศ. 2466
(ค.ศ. 1923)


กงเบ ยะมะโมะโตะ

Gonbei Yamamoto suit.jpg2 กันยายน พ.ศ. 2466
(ค.ศ. 1923)
7 มกราคม พ.ศ. 2467
(ค.ศ. 1924)(สมัยที่ 2)


13เคโงะ คิโยะอุระ

Kiyoura Keigo.jpg7 มกราคม พ.ศ. 2467
(ค.ศ. 1924)
11 มิถุนายน พ.ศ. 2467
(ค.ศ. 1924)


14ทะกะอะกิ คะโต

Takaaki Kato suit.jpg11 มิถุนายน พ.ศ. 2467
(ค.ศ. 1924)
28 มกราคม พ.ศ. 2469
(ค.ศ. 1926)


15เรจิโร วะกะสึกิ

Reijiro Wakatsuki posing cropped.jpg30 มกราคม พ.ศ. 2469
(ค.ศ. 1926)
20 เมษายน พ.ศ. 2470
(ค.ศ. 1927)


นายกรัฐมนตรีในรัชกาลของสมเด็จพระจักรพรรดิโชวะ

ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2: พ.ศ. 2469 (ค.ศ. 1926) - พ.ศ. 2488 (ค.ศ. 1945)


คนที่ชื่อรูปเริ่มวาระสิ้นสุดวาระ
สังกัด

16กิอิจิ ทะนะกะ

Giichi Tanaka posing cropped.jpg20 เมษายน พ.ศ. 2470
(ค.ศ. 1927)
2 กรกฎาคม พ.ศ. 2472
(ค.ศ. 1929)

สมาคมริกเกงเซยูไก

17โอะซะจิ ฮะมะงุจิ

Osachi Hamaguchi posing.jpg2 กรกฎาคม พ.ศ. 2472
(ค.ศ. 1929)
14 เมษายน พ.ศ. 2474
(ค.ศ. 1931)

พรรคริกเกงมิงเซ

เรจิโร วะกะสึกิ

Reijiro Wakatsuki posing cropped.jpg14 เมษายน พ.ศ. 2474
(ค.ศ. 1931)
13 ธันวาคม พ.ศ. 2474
(ค.ศ. 1931)

(สมัยที่ 2)

พรรคริกเกงมิงเซ

18สีโยะชิ อินุไก

Tsuyoshi Inukai facing left cropped.jpg13 ธันวาคม พ.ศ. 2474
(ค.ศ. 1931)
16 พฤษภาคม พ.ศ. 2475
(ค.ศ. 1932)

สมาคมริกเกงเซยูไก

19มะโคะโตะ ไซโต

Makoto Sait suit.jpg26 พฤษภาคม พ.ศ. 2475
(ค.ศ. 1932)
8 กรกฎาคม พ.ศ. 2477
(ค.ศ. 1934)


20เคซุเกะ โอะกะดะ

Keisuke Okada extra cropped.jpg8 กรกฎาคม พ.ศ. 2477
(ค.ศ. 1934)
9 มีนาคม พ.ศ. 2479
(ค.ศ. 1936)


21โคกิ ฮิโระตะ

Koki Hirota posing cropped 2.jpg9 มีนาคม พ.ศ. 2479
(ค.ศ. 1936)
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2480
(ค.ศ. 1937)


22เซงจูโร ฮะยะชิ

Senjuro Hayashi suit.jpg2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2480
(ค.ศ. 1937)
4 มิถุนายน พ.ศ. 2480
(ค.ศ. 1937)


23เจ้าชายโคโนอิ ฟุมิมาโระ

Fumimaro Konoe 4.jpg4 มิถุนายน พ.ศ. 2480
(ค.ศ. 1937)
5 มกราคม พ.ศ. 2482
(ค.ศ. 1939)


24คิอิจิโร ฮิระนุมะ

Kiichiro Hiranuma.jpg5 มกราคม พ.ศ. 2482
(ค.ศ. 1939)
30 สิงหาคม พ.ศ. 2482
(ค.ศ. 1939)


25โนะบุยุกิ อะเบะ

Kiichiro Hiranuma and Nobuyuki Abe cropped.jpg30 สิงหาคม พ.ศ. 2482
(ค.ศ. 1939)
16 มกราคม พ.ศ. 2483
(ค.ศ. 1940)

3726มิสีมะซะ โยะไน

Yonai 29 March 1940 cropped 3.jpg16 มกราคม พ.ศ. 2483
(ค.ศ. 1940)
22 กรกฎาคม พ.ศ. 2483
(ค.ศ. 1940)


เจ้าชายโคโนอิ ฟุมิมาโระ

Fumimaro Konoe.jpg22 กรกฎาคม พ.ศ. 2483
(ค.ศ. 1940)
18 กรกฎาคม พ.ศ. 2484
(ค.ศ. 1941)


18 กรกฎาคม พ.ศ. 2484
(ค.ศ. 1941)
18 ตุลาคม พ.ศ. 2484
(ค.ศ. 1941)

(สมัยที่ 2, 3)

27ฮิเดะกิ โทโจ

Hideki Tojo posing.jpg18 ตุลาคม พ.ศ. 2484
(ค.ศ. 1941)
22 กรกฎาคม พ.ศ. 2487
(ค.ศ. 1944)

ไม่มี

28คุนิอะกิ โคะอิโซะ

Kuniaki Koiso cropped.jpg22 กรกฎาคม พ.ศ. 2487
(ค.ศ. 1944)
7 เมษายน พ.ศ. 2488
(ค.ศ. 1945)

ไม่มี

29คันทะโร ซุซุกิ

Kantaro Suzuki suit.jpg7 เมษายน พ.ศ. 2488
(ค.ศ. 1945)
17 สิงหาคม พ.ศ. 2488
(ค.ศ. 1945)

                           หลังสงครามโลกครั้งที่ 2: พ.ศ. 2488 (ค.ศ. 1945) - พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989)


คนที่ชื่อรูปเริ่มวาระสิ้นสุดวาระ
พรรค

30เจ้าชายนะรุฮิโตะแห่งฮิงะชิคุนิ

HIH Prince Naruhiko of Higashikuni.jpg17 สิงหาคม พ.ศ. 2488
(ค.ศ. 1945)
9 ตุลาคม พ.ศ. 2488
(ค.ศ. 1945)


31คิจูโร ชิเดะฮะระ

Kijuro Shidehara.jpg9 ตุลาคม พ.ศ. 2488
(ค.ศ. 1945)
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2489
(ค.ศ. 1946)


32ชิเงะรุ โยะชิดะ

Shigeru Yoshida smiling2.jpg22 พฤษภาคม พ.ศ. 2489
(ค.ศ. 1946)
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2490
(ค.ศ. 1947)

พรรคเสรี

33เทสึ คะตะยะมะ

Tetsu Katayama on phone.jpg24 พฤษภาคม พ.ศ. 2490
(ค.ศ. 1947)
10 มีนาคม พ.ศ. 2491
(ค.ศ. 1948)

พรรคสังคมนิยม

34ฮิโตะชิ อิชิดะ

Hitoshi Ashida.jpg10 มีนาคม พ.ศ. 2491
(ค.ศ. 1948)
15 ตุลาคม พ.ศ. 2491
(ค.ศ. 1948)

พรรคประชาธิปไตย

ชิเงะรุ โยะชิดะ

Shigeru Yoshida smiling2.jpg15 ตุลาคม พ.ศ. 2491
(ค.ศ. 1948)
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2492
(ค.ศ. 1949)

พรรคเสรี

16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2492
(ค.ศ. 1949)
30 ตุลาคม พ.ศ. 2495
(ค.ศ. 1952)

30 ตุลาคม พ.ศ. 2495
(ค.ศ. 1952)
21 พฤษภาคม พ.ศ. 2496
(ค.ศ. 1953)

21 พฤษภาคม พ.ศ. 2496
(ค.ศ. 1953)
10 ธันวาคม พ.ศ. 2497
(ค.ศ. 1954)
สมัยที่ 2 ถึง 5


35อิจิโร ฮะโตะยะมะ

Hatoyama Ichirō.jpg10 ธันวาคม พ.ศ. 2497
(ค.ศ. 1954)
19 มีนาคม พ.ศ. 2498
(ค.ศ. 1955)

พรรคประชาธิปไตย

19 มีนาคม พ.ศ. 2498
(ค.ศ. 1955)
22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498
(ค.ศ. 1955)

22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498
(ค.ศ. 1955)
23 ธันวาคม พ.ศ. 2499
(ค.ศ. 1956)
พรรคเสรีประชาธิปไตย

36ทังซัง อิชิบะชิ

Tanzan Ishibashi.jpg23 ธันวาคม พ.ศ. 2499
(ค.ศ. 1956)
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
(ค.ศ. 1957)

พรรคเสรีประชาธิปไตย

37โนะบุซุเกะ คิชิ
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
(ค.ศ. 1957)
12 มิถุนายน พ.ศ. 2501
(ค.ศ. 1958)

พรรคเสรีประชาธิปไตย

12 มิถุนายน พ.ศ. 2501
(ค.ศ. 1958)
19 กรกฎาคม พ.ศ. 2503
(ค.ศ. 1960)

38ฮะยะโตะ อิเกะดะ


19 กรกฎาคม พ.ศ. 2503
(ค.ศ. 1960)
8 ธันวาคม พ.ศ. 2506
(ค.ศ. 1960)

พรรคเสรีประชาธิปไตย

8 ธันวาคม พ.ศ. 2503
(ค.ศ. 1960)
9 ธันวาคม พ.ศ. 2506
(ค.ศ. 1963)

9 ธันวาคม พ.ศ. 2506
(ค.ศ. 1963)
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2507
(ค.ศ. 1964)

39เอซะกุ ซะโต

9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2507
(ค.ศ. 1964)
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510
(ค.ศ. 1967)

พรรคเสรีประชาธิปไตย

17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510
(ค.ศ. 1967)
14 มกราคม พ.ศ. 2513
(ค.ศ. 1970)

14 มกราคม พ.ศ. 2513
(ค.ศ. 1970)
7 กรกฎาคม พ.ศ. 2515
(ค.ศ. 1972)

40คะกุเอ ทะนะกะ

Tanaka 1973.jpg7 กรกฎาคม พ.ศ. 2515
(ค.ศ. 1972)
22 ธันวาคม พ.ศ. 2515
(ค.ศ. 1972)

พรรคเสรีประชาธิปไตย

22 ธันวาคม พ.ศ. 2515
(ค.ศ. 1972)
9 ธันวาคม พ.ศ. 2517
(ค.ศ. 1974)

41ทะเกะโอะ มิกิ

9 ธันวาคม พ.ศ. 2517
(ค.ศ. 1974)
24 ธันวาคม พ.ศ. 2519
(ค.ศ. 1976)

พรรคเสรีประชาธิปไตย

42ทะเกะโอะ ฟุกุดะ

Takeo Fukuda 1977 adjusted.jpg24 ธันวาคม พ.ศ. 2519
(ค.ศ. 1976)
7 ธันวาคม พ.ศ. 2521
(ค.ศ. 1978)
พรรคเสรีประชาธิปไตย

43มะซะโยะชิ โอฮิระ

Masayoshi Ohira at Andrews AFB 1 Jan 1980 cropped 1.jpg7 ธันวาคม พ.ศ. 2521
(ค.ศ. 1978)
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522
(ค.ศ. 1979)

พรรคเสรีประชาธิปไตย

9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522
(ค.ศ. 1979)
12 มิถุนายนพ.ศ. 2523
(ค.ศ. 1980)

44เซงโก ซุซุกิ

Zenko Suzuki cropped.jpg17 กรกฎาคม พ.ศ. 2523
(ค.ศ. 1980)
27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525
(ค.ศ. 1982)

พรรคเสรีประชาธิปไตย

45ยะซุฮิโระ นะงะโซะเนะ

Yasuhiro Nakasone in Andrews cropped.jpg27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525
(ค.ศ. 1982)
27 ธันวาคม พ.ศ. 2526
(ค.ศ. 1983)

พรรคเสรีประชาธิปไตย

27 ธันวาคม พ.ศ. 2526
(ค.ศ. 1983)
22 กรกฎาคมพ.ศ. 2529
(ค.ศ. 1986)

22 กรกฎาคม พ.ศ. 2529
(ค.ศ. 1986)
6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530
(ค.ศ. 1987)

46โนะโบะรุ ทะเกะชิตะ

Takeshita Noboru 1-1.jpg6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530
(ค.ศ. 1987)
3 มิถุนายน พ.ศ. 2532
(ค.ศ. 1989)

พรรคเสรีประชาธิปไตย

              สมัยเฮเซ: พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989) - ปัจจุบัน

                       เริ่มนับตั้งแต่สมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะเสด็จขึ้นครองราชย์คนที่ชื่อรูปเริ่มวาระสิ้นสุดวาระ
พรรค

47โซซุเกะ โอะโนะ

3 มิถุนายน พ.ศ. 2532
(ค.ศ. 1989)
10 สิงหาคม พ.ศ. 2532
(ค.ศ. 1989)

พรรคเสรีประชาธิปไตย

48โทะชิกิ ไคฟุ

10 สิงหาคม พ.ศ. 2532
(ค.ศ. 1989)
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533
(ค.ศ. 1990)

พรรคเสรีประชาธิปไตย

28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533
(ค.ศ. 1990)
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2534
(ค.ศ. 1991)

49คิอิจิ มิยะซะวะ

Rubin Miyazawa 19990426 crop.jpg5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534
(ค.ศ. 1991)
9 สิงหาคม พ.ศ. 2536
(ค.ศ. 1993)

พรรคเสรีประชาธิปไตย

50โมะริฮิโระ โฮะโซะงะวะ

1i1.jpg9 สิงหาคม พ.ศ. 2536
(ค.ศ. 1993)
28 เมษายน พ.ศ. 2537
(ค.ศ. 1994)

พรรคญี่ปุ่นใหม่

51สึโตะมุ ฮะตะ

28 เมษายน พ.ศ. 2537
(ค.ศ. 1994)
30 มิถุนายน พ.ศ. 2537
(ค.ศ. 1994)

พรรค Renewal

52โทะมิอิจิ มุรุยะมะ

30 มิถุนายน พ.ศ. 2537
(ค.ศ. 1994)
11 มกราคม พ.ศ. 2539
(ค.ศ. 1996)

พรรคสังคม

53ริวทะโร ฮะชิโมะโตะ

Hashimoto meets Cohen cropped.jpg11 มกราคม พ.ศ. 2539
(ค.ศ. 1996)
7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
(ค.ศ. 1996)

พรรคเสรีประชาธิปไตย

7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
(ค.ศ. 1996)
30 กรกฎาคม พ.ศ. 2541
(ค.ศ. 1998)

54เคโซ โอะบุจิ

Keizo Obuchi cropped 2.jpg30 กรกฎาคม พ.ศ. 2541
(ค.ศ. 1998)
5 เมษายน พ.ศ. 2543
(ค.ศ. 2000)

พรรคเสรีประชาธิปไตย

55โยะชิโร โมะริ

Mori and bush cropped.jpg5 เมษายน พ.ศ. 2543
(ค.ศ. 2000)
4 กรกฎาคม พ.ศ. 2543
(ค.ศ. 2000)

พรรคเสรีประชาธิปไตย

4 กรกฎาคม พ.ศ. 2543
(ค.ศ. 2000)
26 เมษายน พ.ศ. 2544
(ค.ศ. 2001)

56โคะอิซุมิ จุนอิจิโร

Junichiro Koizumi 8p062906pm-0202-398h cropped 2.jpg26 เมษายน พ.ศ. 2544
(ค.ศ. 2001)
19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
(ค.ศ. 2003)

พรรคเสรีประชาธิปไตย

19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
(ค.ศ. 2003)
21 กันยายน พ.ศ. 2548
(ค.ศ. 2005)

21 กันยายน พ.ศ. 2548
(ค.ศ. 2005)
26 กันยายน พ.ศ. 2549
(ค.ศ. 2006)

57ชินโซ อะเบะ

Shinzo Abe Sept. 8, 2007 cropped.jpg26 กันยายน พ.ศ. 2549
(ค.ศ. 2006)
26 กันยายน พ.ศ. 2550
(ค.ศ. 2007)

พรรคเสรีประชาธิปไตย

58ยะซุโอะ ฟุกุดะ

Yasuo Fukuda Nov. 16, 2007 cropped.jpg26 กันยายน พ.ศ. 2550
(ค.ศ. 2007)
24 กันยายน พ.ศ. 2551
(ค.ศ. 2008)
พรรคเสรีประชาธิปไตย

59ทะโร อะโซ

Taro Aso cropped.jpg24 กันยายน พ.ศ. 2551
(ค.ศ. 2008)
16 กันยายน พ.ศ. 2552
(ค.ศ. 2009)
พรรคเสรีประชาธิปไตย

60ยุกิโอะ ฮะโตะยะมะ

Yukio Hatoyama cropped Yukio Hatoyama 20090904 1.jpg16 กันยายน พ.ศ. 2552
(ค.ศ. 2009)
8 มิถุนายน พ.ศ. 2553
(ค.ศ. 2010)
พรรคประชาธิปไตย

61นะโอะโตะ คัง

Naoto Kan cropped KAN Naoto 2007.jpg8 มิถุนายน พ.ศ. 2553
(ค.ศ. 2010)
30 สิงหาคม พ.ศ. 2554
(ค.ศ. 2011)
พรรคประชาธิปไตย

62โยะชิฮิโกะ โนะดะ

Yoshihiko Noda-1.jpg30 สิงหาคม พ.ศ. 2554
(ค.ศ. 2011)
อยู่ในตำแหน่ง
ปัจจุบัน


              กังวาล ทองนตร รัฐศาสตร์เอกการปกครองมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น