กังวาล ทองเนตร

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คลังปัญญา Pohthaiblogspot.com

วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555

พัฒนาการทางการเมืองคืออะไร

 Lucian Pyeพัฒนาการทางการเมือง  • พัฒนาการทางการเมือง เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ในทางทัศนคติ และวัฒนธรรมของคนในสังคม


การเปลี่ยนแปลงทัศนคติคือ


  • การที่สมาชิกในสังคมได้รับการสั่งสอนให้รับรู้ถึงเหตุและผล รวมถึงผลกระทบที่อาจจะได้รับจากสภาพแวดล้อมและโลกที่อยู่อาศัย และ สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆได้เพื่อความอยู่รอดและความก้าวหน้าของตนเอง

  • Lucian Pye  ได้ให้คำจำกัดความ ในเรื่อง พัฒนาการทางการเมืองนี้ไว้ เป็น 10 ประการดังนี้


1. เป็นเงื่อนไขที่จำเป็นในการพัฒนาเศรษฐกิจ

2.  เป็นการเมืองของประเทศอุตสาหกรรม


3.  เป็นความทันสมัยทางการเมือง


4.  เป็นเรื่องของรัฐชาติ


5.  เป็นการพัฒนาในเรื่องของกฎหมายและการบริหาร


6.  เป็นเรื่องเกี่ยวพันกับการสร้างมวลชนและการเข้ามีส่วนร่วมของมวลชน


7.  เป็นแนวทางในการสร้างประชาธิปไตย


8.  เป็นเรื่องความมั่นคงและการเปลี่ยนแปลงเป็นลำดับขั้น


9.  เป็นเรื่องของการระดมทรัพยากร และ อำนาจ


10.  เป็นลักษณะของกระบวนการเอนกประสงค์ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสังคมLucian Pye
เกิดเมื่อ 21 ตุลาคม พ.ศ.2464

กังวาล  ทองเนตร รัฐศาสตร์ เอกการปกครองมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น