กังวาล ทองเนตร

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คลังปัญญา Pohthaiblogspot.com

วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2555

จุดกำเนิดองคมนตรี             รัฐธรรมนูญ ไทย ฉบับที่ 4 หรือฉบับปี 2490 ( ฉบับใต้ตุ่ม )  • ประกาศใช้เมื่อ 9 พ.ย.2490 ได้สถาปนา อภิรัฐมนตรีขึ้นมา ในหมวด 2 ในมาตรา 13 -20 ดังนี้


  • มาตรา 13 อภิรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งประจำมีห้านาย เป็นผู้บริหารราชการในพระองค์ และถวายคำปรึกษาแด่พระมหากษัตริย์


  • มาตรา 14. อภิรัฐมนตรีเป็นที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์ด้วยการถวายความเห็นโดยชอบและถูกต้องเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติทุกสาขา


  • มาตรา 15. ในคณะอภิรัฐมนตรีจะทรงพระกรุณาแต่งตั้งผู้อาวุโสเป็นประธานหนึ่งนาย
  • มาตรา 16. อภิรัฐมนตรีจะพ้นหน้าที่เมื่อ ลาออก ทุพพลภาพ หรือตาย


  • มาตรา17. เมื่อตำแหน่งอภิรัฐมนตรีว่างลงจะได้มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งแทน อย่างน้อยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งแทน จะต้องมีคุณสมบัติ เป็นผู้รับราชการประจำมาแล้วไม่น้อยกว่า 25 ปีและเคยรับราชการอย่างต่ำตำแหน่งอธิบดี หรือเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาแล้ว 4 ปี 


  • มาตรา18. อภิรัฐมนตรี มีหน่วยงานราชการขึ้นอยู่ตามที่จะมีประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกา
  • มาตรา 19. ประธานอภิรัฐมนตรีจะได้มอบหมายให้อภิรัฐมนตรีคนใดบัญชาหน่วยราชการที่กำหนดตามพระราชกฤษฎีกา
  • มาตรา 20. การบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน การลงโทษ การกำหนดคุณสมบัติข้าราชการให้เป็นไปโดยกฎหมาย
...............................................................................................................................
รัฐธรรมนูญฉบับนี้มาจากการยึดอำนาจ โดยการนำของ จอมพล ผิน ชุณหวัณ ( บิดา พล.อ.ชาติชาย ชุณหวัณ ) และอภิรัฐมนตรีนี้ ได้แปรสภาพกลายมาเป็นองคมนตรีในปัจจุบัน                            กังวาล ทองเนตร รัฐศาสตร์ การปกครองมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น