กังวาล ทองเนตร

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คลังปัญญา Pohthaiblogspot.com

วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ระบบpre-degree ที่ราม กับดักหรือโอกาส


pre degreeกับระบบใหม่ที่ราม กับดักหรือโอกาส

 • ามที่พี่ก้องได้เคยแนะนำให้น้องๆที่จบ ม.3 มาแล้ว ให้ไปสมัครเรียนระบบ pre-degree ที่ราม เพราะจะทำให้ ย่นระยะเวลาในการเรียน ป.ตรีได้


 • บัดนี้ ทาง รามได้แก้ไขหลักสูตรโครงสร้างใหม่ ส่งผลกระทบมากมายกับคนเรียนปรีดีกรี และทางรามไม่มีมาตรการเยียวยา นักศึกษาปรีดีกรีเลยแม้แต่น้อย 


กล่าวคือ ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ทำการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาใหม่ โดยไม่มีแนวทางแก้ไขเยียวยานักศึกษา นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบเลย  โดยเฉพาะนักศึกษาปรีดีกรี  เช่น  นักศึกษาปรีดีกรี ที่เข้าสมัครเรียนตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมาซึ่งตอนนั้นกำลังเรียน  ม.4 และจบ ม.6 ในต้นปี 61 ซึ่งจะต้องลาออกจากระบบ ปรีดีกรีก่อนแล้วนำวุฒิ ม.6 ไปสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ระบบปกติ และ ทำการเทียบโอนหน่วยกิต ที่สอบได้ตั้งแต่สมัยเรียน ปรีดีกรี  ซึ่งปกติจะเทียบโอนได้ทั้งหมด เพราะ เรียนที่ราม

แต่ปัจจุบัน จะเทียบโอนได้เพียงบางส่วนที่ตรงกับหลักสูตรใหม่เท่านั้น

 • เช่น นาย เอ สอบไล่ได้ 80 หน่วยกิต ตอนเรียน ปรีดีกรี พอนายเอจบ ม.6 เมื่อผ่านขั้นตอนลาออกและสมัครใหม่แล้ว  นายเออาจจะเทียบโอนหน่วยกิตได้ เพียง 40 หน่วยกิต ต้อง เสียไปถึง 40 หน่วยกิต

ทั้งที่ นายเอ เลือกเรียนตามหลักสูตรโครงสร้างของมหาลัยทุกประการในขณะนั้น

 • นายเอเสียทั้งเวลาเรียน สอบ เงินค่าลงทะเบียนหน่วยกิตละ 50 บาท ทิ้งฟรีๆโดยที่มหาลัยไม่หามาตรการแก้ไขเยียวยาเลย  เป็นเหมือนการลอยแพนักศึกษาระบบปรีดีกรี โดยสิ้นเชิงโดยไม่รับผิดชอบ


 • แล้วอย่างนี้ จะมีระบบปรีดีกรีไปเพื่ออะไร  และจะเสียเงินเรียนปรีดีกรีแพงกว่าไปเพื่ออะไร  ในเมื่อเรียนแล้ว ต้องไปวัดดวงกับมหาวิทยาลัย ตอนไปเทียบโอน แล้วแต่บุญแต่กรรม


 • และทาง ม.ราม แจ้งอีกว่า จะ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตรทุก 5 ปี  หมายความว่า


เด็กที่เรียน ม.ปลาย จะเรียนทันหลักสูตร 1 คน และเสียประโยขน์ 1 คน 


ตัวอย่าง

ระบบใหม่ราม เริ่มต้น ปี 2560  ครบ 5 ปี จะมีการเปลี่ยนหลักสูตร เมื่อ 2565
ดังนั้น เด็กที่เรียน จบ ม.3 และกำลังเรียนชั้น ม.4 ในปี 2560 เมื่อไปสมัครปรีดีกรีราม เขาจะจบ ม.ปลายเมื่อต้นปี 2564  จะสามารถเทียบโอนได้หมด  นับเป็น 1 รุ่น


แต่รุ่นที่ 2 จบ ม.3 ต้นปี64และเริ่มเรียน ม.4  จะไปจบ ม.6 เมื่อต้นปี 2567  ซึ่ง เลยกำหนด 5 ปีของ ม.ราม ที่ต้องปรับหลักสูตรใหม่ ในปี 2566  

 • ดังนั้นเด็กรุ่นนี้ จะเรียนหลักสูตรเก่าราม 2 ปี  และเรียนหลักสูตรปรับใหม่ 1 ปี จึงจะจบ ม.6


 • นั่นหมายความว่า เด็กรุ่นนี้ต้องไปเสี่ยงโชคเอากับรามว่า หลักสูตรเก่าที่เรียนมาตั้งสองปี จะเทียบโอนได้กี่หน่วยกิต


และจะกลายเป็นทศนิยมไม่รู้จบไปอย่างนี้ ทุก 5 ปี เพราะจะมีเด็กจบ ตามหลักสูตรเก่า 1 รุ่น และ ลูกครึ่ง 1 รุ่น  โดยที่ทางมหาลัยไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบนี้เลย


 • การที่รามอ้างว่า ต้องปรับเปลี่ยน ทุก 5 ปีตามนโยบายเบื้องบน จึงฟังไม่ขึ้น


เพราะการปรับเปลี่ยนหลักสูตร เป็นคนละกรณี กับความรับผิดชอบต่อนักศึกษาในระบบปรีดีกรี ของตนเอง


ทั้งที่ ม.ราม สามารถดำเนินมาตรการเยียวยานี้ได้ โดย

 1. แจ้งนักศึกษาในขณะลงทะเบียนว่า กระบวนวิชาใดบ้างที่ลงทะเบียนแล้วจะเทียบโอนได้หรือไม่ได้ซึ่งก็อาจ ยาก เพราะเป็นเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น ว่าหลักสูตรใหม่ในอีก 5 ปีจะมีอะไรบ้างง
 2. ใช้มาตรการเยียวยา ให้นักศึกษาสามารถนำใบเสร็จลงทะเบียน หรือทรานสคริปต์ ที่ยังไม่จบ ที่มีผลสอบไล่ได้ A,B,C,D ไปขอรับเงินค่าลงทะเบียนพร้อมค่าธรรมเนียมคืนได้โดยไม่มีเงื่อนไข
 • แต่ทางรามก็มิได้ดำเนินการใดๆ หากแต่ปล่อยให้นักศึกษา เผชิญชะตากรรมที่รามสร้างให้ตามลำพัง
โดยไม่ดูดำดูแดงเด็กของตัวเอง เป็นเหมือนการลอยแพเด็ก ที่เข้าเรียนในระบบ ปรีดีกรี โดยไม่ต้องสงสัยเลย

 • อนึ่ง  การที่ทางราม ตัดการติดต่อระหว่างมหาลัยกับนักศึกษา โดยไม่ส่งข่าวรามให้ เป็นการเสียหายอย่างยิ่ง  ทั้งที่ นักศึกษารามทุกตนทุกระบบ ได้จ่าค่าสมาชิก ข่าวรามคนละ 100 บาททุกคน ทุกปี แต่ทางรามไม่ได้จัดส่งเอกสารข่าวรามให้เลย


ในข่าวราม มีการแจ้งความเคลื่อนไหวมหาลัย  ปฏิทินการศึกษา และ การแจ้ง ม.ร.30 ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการเรียนราม  เพราะ ม.ร.30 บอก วิชาที่เปิดเรียน  สถานที่เรียน เวลาเรียน  วันเวลาสอบ ล่วงหน้า  ให้นักศึกษาได้วางแผนจัดการตัวเองให้ตรงตามความเหมาะสมกับตัวเอง

เพราะนักศึกษาราม เป็นส่วนใหญ่ ทำงานควบคู่กับการเรียนไปด้วย  ช่องทางที่สะดวกที่สุดจึงเป็นข่าวราม เพราะเป็นมาตรฐาน เดียวกันทั้งหมดในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศจากราม

 • เมื่อราม งดส่งเอกสารข่าวราม แล้วย้ายสารสนเทศไปทางสื่ออิเลกทรอนิกส์อย่างเดียว  จึงเป็นการตัดทางเลือกนักศึกษาให้เหลือน้อยลง  เพราะพื้นฐานนักศึกษาทุกคนไม่เท่ากัน การเข้าถึงข้อมูลไม่เท่ากัน จึงควรสร้างทางเลือกใหม่ๆ และรักษาทางเลือกที่ดีอยู่แล้วไว้ด้วย


 • พี่ก้องในฐานะลูกพ่อขุนคนนึง  และเป็นผู้ที่นำข่าวมาแนะนำน้องๆให้ไปเรียนระบบ ปรีดีกรี  จึงรับไม่ได้ กับการปล่อยลอยแพ น้องๆ แบบนี้

ทางรามต้องมีคำตอบที่พอใจ และหามาตรการแก้ไขให้โดยด่วน

และพี่ก้องแนะนำให้น้องๆ ที่เสียประโยชน์ รวมตัวกัน เรียกร้อง ขอรับการเยียวยานี้จากรามให้ได้  ตาม
มาตรา 42 วรรค 2 แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีทางปกครอง พ.ศ.2542

 • เมื่อไม่ได้รับการเยียวยา หรือไม่ได้รับคำตอบ หรือไม่ดำเนินการ หรือดำเนินการล่าช้าเกินสมควร
 • พี่ก้องแนะนำให้ฟ้องร้อง  ม.ราม และสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ต่อศาลปกครอง เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของเรา

เราคือปัญญาชน  อย่าให้ใคร เอารัดเอาเปรียบโดยไม่เป็นธรรม
และโดยเฉพาะ รามคำแหง คือสถาบันการศึกษาที่ทรงเกียรติ ที่เราเคารพและยึดมั่น เราจึงมุ่งหน้าไปเรียนที่นั่น  อย่าให้บุคคลใด คณะใด มาทำลายชื่อเสียงสถาบัน พ่อขุนของเราอย่างเด็ดขาด


กังวาล ทองเนตร  คณะรัฐศาสตร์ เอกการปกครองมหาวิทยาลัยรามคำแหงไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น