กังวาล ทองเนตร

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คลังปัญญา Pohthaiblogspot.com

วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การศึกษาไทยยิ่งเดินหน้ายิ่งถอยหลังการศึกษา

การศึกษาคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาคน พัฒนาชาติ ในประเทศที่เจริญแล้ว ระบบการศึกษา จะมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงกว่า ประเทศด้อยพัฒนา อย่างเห็นได้ชัด

พัฒนาการการศึกษาไทย

การศึกษาของประเทศไทย เดิมทีเดียว หน่วยงานที่จัดการดูแลการศึกษา และมีบทบาททางการศึกษามาตลอดคือ วัด วัดคือสถานศึกษาในยุคต้นๆของไทย ครูยุคต้นๆก็จะเป็นพระ สมภารเจ้าอาวาส ก็จะทำหน้าที่เป็นเสมือน ผู้อำนวยการโรงเรียน ในยุคต้นของสังคมไทย ชนชั้นสูงเท่านั้นที่มีโอกาสได้รับการศึกษา

 • การศึกษายุควัดนี้ เป้าหมายของการศึกษา น่าจะอยู่ที่ ศีลธรรม จรรยา กตัญญู รู้คุณ  เป็นหลัก ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา น่าจะอยู่ที่ พออ่านออกเขียนได้ เท่านั้น ไม่ได้มุ่งเน้น ผลิตคนเข้าสู่ ตลาดแรงงาน อย่างเช่นปัจจุบัน ดังนั้นการศึกษายุค วัดนี้ คนที่อ่านออกเขียนได้จึงเป็น พระ หรือประชาชนที่ไปบวช เรียน หรือชาวบ้านที่อยู่ใกล้วัด เป็นส่วนใหญ่


 • ต่อมาเมื่อประชากรชาติ เพิ่มมากขึ้น ปัญหาทางสังคมมีความซับซ้อนมากขึ้น การแข่งขันจากภายนอกมีมากขึ้น ทั้งทางเศรษฐกิจ ทางสังคม การศึกษา ในยุควัด จึง ไม่ตอบโจทย์ ให้กับสังคม ระบบการศึกษาไทยจึงเปลี่ยนมือ จากพระ จากองค์การทางศาสนา มาเป็น หน่วยงานทางการศึกษา ที่จัดตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะ


 • กระทรวงศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัย เป็นผู้รับช่วงการศึกษาต่อจากมือพระ การศึกษาไทยจึงก้าวสู่การเปลี่ยนผ่าน ทางโครงสร้างอย่างเต็มตัว แต่เนื่องจากบุคคลากรด้านบริหาร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนชั้นปกครอง หรือเป็นนักการเมือง ซึ่งมีบทบาทในการกำหนด นโยบาย 


 • แม้ระบบการศึกษา จะไม่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงโดยตรง แต่การศึกษากลับมีบทบาท ด้านการปลูกฝัง วัฒนธรรมชาติ ดังนั้น การศึกษาไทย จึงถูกแทรกแซง จากฝ่ายความมั่นคงในรัฐ ให้กำหนดบทบาท ทิศทางการศึกษา เพื่อสนองตอบ นโยบายของผู้ปกครองในแต่ละยุคด้วย


ตำราเรียน แบบเรียน ถูกเขียนขึ้นจากนักวิชาการฝ่ายรัฐ ที่ต้องการปลูกฝังค่านิยม ใส่ลงไปในสมองของคนในชาติ ผ่าน นิทาน เรื่องเล่าต่างๆ กลายเป็นตำราเรียนให้เด็กได้ท่องจำ


 • การศึกษาของไทย ในยุคที่คนในสังคมแย่งชิงอำนาจกัน เป้าหมายของ การศึกษาจึงพุ่งตรงไปที่ ดึงคนให้เข้าเป็นพวกเดียวกับรัฐ หรือ ให้คนสวามิภักดิ์ ต่อรัฐ เมื่อเป้าหมายการศึกษา แปรเปลี่ยนไป บทบาทของการศึกษาไทย จึงไม่ได้มุ่ง ผลิตคนให้มีคุณภาพเชิงวิชาการ แต่พุ่งไปที่ผลิตคนให้ภักดีต่อภาครัฐ ไม่ต่อต้านรัฐ ไม่กระด้างกระเดื่องต่อรัฐ

 • ดังนั้นเนื้อหาในแบบเรียน จึงมุ่งไปที่ ความยิ่งใหญ่ ความมีอารยธรรมของรัฐตน รวมถึงการทำสงครามกับประเทศเพื่อนบ้าน การรวบรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่น แต่ก็ละเลยรายละเอียดปลีกย่อย ซึ่งจะส่งผลกระทบในภายหน้าด้วย

 • เมื่อสังคมยุคเปลี่ยนผ่านได้เริ่มเข้าที่เข้าทาง การศึกษาไทย ก็ถูกกำหนดให้เปลี่ยนทิศทาง เพิ่มเติมขึ้นไปอีก กล่าวคือ นอกจากจะพุ่งไปที่ให้คนสวามิภักดิ์ต่อรัฐแล้ว ในยุคการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ยุคอุตสาหกรรม การศึกษาไทยก็ เบนทิศทางไปตามนโยบายแห่งรัฐด้วย คือ ป้อนคนเข้าสู่ โรงงานอุตสาหกรรม หรือตลาดแรงงาน


การศึกษายุคนี้จะมีการศึกษาเฉพาะทาง เกิดขึ้นมากมาย หรือ มักเรียกกันว่า สายอาชีพ ที่ต้องการตอบสนองความต้องการแรงงาน ของภาครัฐ เพื่อป้อนคนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อผลักดันนโยบาย ทางเศรษฐกิจ ให้ตัวเลข จีดีพี พุ่งสูงขึ้น เพื่อเป้าหมายมวลรวมของชาติ ในสายตาชาวโลก ในแง่เศรษฐกิจ
วิธีการเช่นว่านี้ คน หรือ บุคคลากรชาติ ถูกทำให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยการผลิต ทางอุตสาหกรรมไป

 • ทำให้วิถีชีวิตดั้งเดิมของคนเปลี่ยนตามกระแสนิยมไปด้วย
 • เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงาน จากชนบท เข้าสู่เมืองใหญ่
 • สังคมครอบครัว ถูกโรงงานอุตสาหกรรมเบียดแย่งเวลาไป
 • ลูกหลาน ถูกทอดทิ้ง ให้ บุพการี รุ่น ปู่ย่า ตา ยาย ดูแล เลี้ยงดูแทน
 • เกิดปัญหากระทบทางสังคมส่วนรวมโดยตรง เช่น ปัญหาคนจนในเมือง
 • ปัญหาชุมชนแออัด ปัญหายาเสพติด ปัญหาการหย่าร้าง
 • ปัญหาท้องก่อนวัยอันควร รวมถึงปัญหาอาชกรรมอื่นตามมาอีกมากมาย


 • ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ ล้วนเป็นปัญหาที่สืบเนื่องมาจาก การโผกผัน การเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษา ที่ภาครัฐจัดทำขึ้น ส่งผลกระทบโดยตรงกับวิถีชีวิตชุมชนโดยรวม ทำให้วงจรชีวิตของประชากรเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ ตื่นเช้ามา อาบน้ำแต่งตัวไปทำงาน เย็นกลับบ้านอาบน้ำนอน เป็นวิถีชีวิตที่ซ้ำๆจำเจอยู่เช่นนี้ จนขาดปฏิสัมพันธ์ กับคนในครอบครัว รวมถึงสังคมรอบข้างด้วย ส่งผลเกิดการกระทบกระทั่งกันขึ้นดดยง่าย เพราะผู้คนไม่รู้จักกัน ขาดกิจกรรม ขาดปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน จึงเกิดความเหินห่างขึ้นระหว่าง สังคมเล็กใกล้ตัว นำมาซึ่งปัญหาต่างๆที่กล่าวมาแต่ข้างต้นนอกจากนี้การที่ประเทศไทยเปิดพรมแดนสู่กัน ทำให้ การติดต่อสื่อสาร มันความจำเป็นเร่งด่วนที่รัฐต้องเร่งดำเนินการ นั่นคือการที่ประชากรในชาติ ขาดทักษะ ในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ หรือขาดภาษาที่ สอง รองจากภาษแม่นั่นเอง

ภาษาอังกฤษ นับว่าเป็นภาษาสากลที่ประชากรโลกใช้สื่อสารกันมากที่สุด แต่ประชากรของไทย กลับด้อยทักษะด้านภาษานี้ที่สุด เมื่อเทียบกับชาติอาเซียนด้วยกันเอง 
 • ส่วนหนึ่งก็อาจเป็นไปได้ว่า มาจากอัตลักษณ์ของคนไทยเอง ที่มีความหยิ่งทนงในความเป็นชาติ เป็นไทยของตนเอง แต่
 • ส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุด ก็คือ ระบบการศึกษาของไทยเราเอง คนไทยเราเรียนภาษาอังกฤษ ในปัจจุบันนี้ต้องกล่าวได้ว่า เรียนตั้งแต่อนุบาลเสียด้วยซ้ำ แต่คนไทยกลับสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้
ทั้งนี้ผมมองว่าสาเหตุหลักที่ผมพูดมาตลอดว่า เป็นการจัดการศึกษาด้านทักษะนี้ผิดไปจากที่ควรจะเป็น

 • การศึกษาในกลุ่มภาษาไทย หรือวิชาภาษาต่างประเทศ ควรแยกวิชาเหล่านี้ออกจากวิชาหลัก
 • แล้วนำไปรวมกลุ่มอยู่ในหมวดวิชา เสริมทักษะแทน กล่าวคือ ถ้าเราใช้วิชาเหล่านี้ไปอยู่ในวิชาหลักหรือวิชาแกน การเรียนการสอนก็จะถูกตีกรอบ ให้ เรียน ให้สอน ให้สอบ ให้ทำคะแนนตามเกณฑ์ ตามเป้าหมาย ที่ระบบการศึกษาวางเอาไว้ จึงทำให้ ทักาาะการใช้ภาษาเราล้มเหลว
 • การใช้ภาษา การสื่อสาร ต้องยอมรับก่อนว่า ทั้งหมดนี่เป็นเรื่องของการใช้ทักษะ หมายถึง การที่เราสามารถสื่อสารได้ โดยการ พูดเป็นหลัก การพูดเป็นทักษะอย่างหนึ่งในชีวิตมนุษย์ ยิ่งได้พูดได้แสดงออกมากเท่าไหร่ จะทำให้คนคนนั้น มีความเชี่ยวชาญ มีทักษาะในการสื่อสารแบบพูดนั้นไปด้วย

ดังนั้นการเรียนภาษาต่างประเทศ ก็ควรใช้หลักการเดียวกันนี้
 • ผมเรียกมันว่า หลักพัฒนาการตามวัยของมนุษย์ ( Age of human development )
กล่าวคือมนุษย์เราทุกคนตั้งแต่เกิดมาก็จะมีพัฒนาการทางร่างการ ทางสมอง เป็นลำดับขั้น อาทิ การส่งเสียงร้อง มองตามเสียง มองตามสิ่งของ คว่ำหน้า นั่ง คลาน ตั้งไข่ เป็นต้น
จากนั้นมนุษย์ จะพูด ซึ่งเป็นการสื่อสารที่ชัดเจนกว่า การสื่อสารทางร่างกาย มนุษย์ทุกคน ฟัดพูดจาก พ่อแม่ หรือคนใกล้ชิด เป็นทั้งสิ้น มนุษย์ สามารถ พูดได้ก่อนที่จะ สามารถเขียนหนังสือ อ่านหนังสือได้

หลักการนี้นี่เองที่ผมเห็นว่าควรนำไปจัดการศึกษา พัฒนาวิชาในกลุ่มภาษาต่างประเทศ โดยเรียนในหมวดเสริม โดยที่ไม่ต้องสนใจ เรื่อง การอ่านผิด เขียนผิด หรือหลักไวยากรณ์ใดๆทั้งสิ้น

 • ช่วงชั้นเรียนแรก อนุบาล ให้เด็กพูด ตั้งแต่ของใหล้ตัว อวัยวะต่างๆตามร่างกาย โดยไม่ต้องไปสนใจหลักไวยากรณ์ หรือคะแนนวัดผล
 • ช่วงที่สอง ช่วงประถมศึกษา ก็ให้เด็กเน้นพูดสื่อสารในห้องเรียน การจัดกล่มสนทนาเล็กๆน้อยๆตามวัย โดยไม่ต้องไปสนใจหลักไวยาการณ์หรือคะแนนวัดผลเช่นกัน
 • ช่วงที่สาม ช่วงมัธยมต้น เน้นให้เด็กสนทนา เรื่องราวทั่วไป แต่งอนุเฉท สั้นๆง่ายๆ โดยเน้นที่การพูดเป็นหลักเช่นกัน
 • ช่วงชั้นที่สี่ เป็นช่วงชั้นมัธยมปลาย ให้เด็กเริ่มเรียนด้านหลักไวยากรณ์ และการเขียนอนุเฉทง่ายๆบอกเล่าเรื่องราวส่วนตัว เรื่องที่ชอบจน ม.6 ก็ให้เขียนอนุเฉทยาวขึ้น แต่ยังคงเน้นที่การพูดเป็นหลัก
 • ช่วงชั้นที่ห้า ช่วงปริญญตรี ให้เด็กพูด ปาฐกาถา พูดต่อที่สาธารณะ หน้าชั้นเรียน โดยการจัดกล่มแบ่งกลุ่ม และเรียนเรื่องหลักไวยากรณ์ไปด้วย โดยให้ใช้ไวยากรณ์ให้ถูก จากประโยคการพูดนั้นๆ และจัดลักษณะนี้เรื่อยไปในชั้นสูงขึ้น


 • จะทำให้เด็กพูดภาษาอังกฤษได้ และเขียนได้ บางคนอาจพูดได้มากกว่าเขียนได้ บางคนอาจเขียนได้ด้วยพูดได้ด้วย ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักคือให้ ประชากรเราพุดได้ เมื่อเรา พูดได้ สนทนาโต้ตอบกันได้ ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่คนเราจะเขียนได้
 • ดูได้จาก เราพูดภาษาไทย ภาษาถิ่นได้เป็นทุนเดิม นั่นคือต้นทุนเรามีแค่ภาษาพ่อแม่ เมื่อทุกคนเดินเข้าสู่โรงเรียน เด็กสามารถอ่านออกเขียนได้ ตั้งแต่ยังไม่ถึงชั้นประถมศึกาาปีที่ 6 ด้วยซ้ำ
 • การเรียนภาษาต่างประเทศนี้ ก็ไม่น่าจะมีข้อยกเว้นเช่นกัน เพียงแต่ต้นทุนเรายังไม่มี จึงไปเริ่มต้นที่โรงเรียนจากนั้น เมื่อเด็กเรียนระดับที่สูงขึ้น หรือจบภาคบังคับ เด็กก็สามารถไปต่อยอดเองได้ หยิบหนังสือมาอ่านเองได้ เมื่อสามารถพูดได้
 • กรณีนี้ก็เป็นกรณีเดียวกับ คนขับรถแท็กซี่ หรือสาวบาร์เบียร์ทั้งหลาย ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ทั้งที่พวกเขาและเธอ ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเอ ตัวบีเขียนกันอย่างไร
 • ผมจึงหวังว่า จะมีผู้ที่นำแนวคิดของผมนี้ไปคิดต่อยอดให้เกิดขึ้นให้ได้กับ การศึกษาไทย และให้การศึกษาของไทยกลับมาเป็นตลาดวิชา หมายถึงให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามทาง ตามที่ตนเองถนัด โดยไม่ต้องเรียนเพื่อรัฐ เพื่อโรงงาน อีกต่อไป แต่ควรคืนระบบการศึกาาไทยให้เป็นอิสระ ปราศจากการชี้นำจากหน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเสียที เพื่อให้การศึกษาไทย มุ่งสู่สากล อย่างแท้จริงและอย่างที่ควรจะเป็นเสียที

กังวาล ทองเนตร รัฐศาสตร์ ภาควิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหงวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รูปแบบและลัทธิการปกครอง • เมื่อพูดถึงรูปแบบการปกครอง ในโลกนี้ จัดได้ว่ามีอยู่หลายรูปแบบด้วยกัน แต่นักรัฐศาสตร์ส่วนใหญ่ก็เห็นตรงกันว่า ควรจำแนก ตามรูปแบบการใช้อำนาจ ที่มาของอำนาจ ออกเป็นประเภทใหญ่ และรวมรูปแบบหรือลัทธิปกครองที่ ออกไปแนวทางเดียวกันไว้ในหมวดหมู่เดียวกันจะเป็นการเข้าใจง่ายกว่า


ดังนั้นเมื่อจำแนกประเภทใหญ่ออกไปแล้ว รูปแบบการปกครองในโลกจึงน่าจะมีอยู่ 2 ระบอบใหญ่ๆด้วยกันคือ

 1. ระบอบเผด็จการ  ( Dictatorship )
 2. ระบอบประชาธิปไตย( Democracy )
ระบอบเผด็จการนี้ยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกไปได้อีกหลายลัทธิการเมืองการปกครอง ดังนี้
 • ระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ หรือเผด็จการเบ็ดเสร็จ ( Communist regime ) ระบบการปกครองนี้ ผู้ให้กำเนิดก็คือ นักสังคมวิทยาชาวเยอรมัน ชื่อ คาร์ล มาร์ก ( Karl Heinrich Marx ) และผู้ที่นำลัทธินี้ไปใช้ครั้งแรก ก็คือเลนิน นักปฏิวัติสังคมชาวรัสเซีย ซึ่งในความหมายแท้จริงของคำว่า คอมมิวนิสต์ ของ มาร์ก เขาหมายถึง อุดมการณ์ สร้างสังคมที่ไม่มีระบบชนชั้น ไม่มีรัฐในอนาคต ทุกคนอาศัยอยู่ บนกรรมสิทธิ์ร่วมกัน และมีไม่ทรัพย์สินส่วนตัวทุกรูปแบบ
 • ระบบคณาธิปไตย ( Oligarchy ) เป็นระบบการปกครองอีกรูปแบบหนึ่ง ที่อำนาจทางการเมืองส่วนใหญ่ หรือเกือบทั้งหมด ตกอยู่ในมือของกลุ่มคนส่วนน้อย หรือคณะบุคคล ซึ่งคำว่า Oligarchy เป็นคำมาจากภาษากรีกคือคำว่า Oligon ซึ่งหมายถึง ส่วนน้อย เล็กน้อย
 • ลัทธิชาตินิยม ( Nationalism) เป็นลัทธิที่มีความเชื่อว่า ชาติคือ หน่วยพื้นฐานชีวิตทางสังคมของมวลมนุษย์ และ พวกเขาเชื่อว่าชาติมีความสำคัญกว่าหลักการทางสังคมทุกประการ ดังนั้นชาตินิยจึงเป็ทั้งคำสอนทางการเมือง และการปฏิบัติโดยรวมของขบวนการทางการเมืองและทางสังคม ในนามของชาติ
 • ระบอบราชาธิปไตย ( Absolute Monarchy ) เป็นคำมาจากภาษากรีกเช่นกัน ซึ่งหมายถึง ปกครองโดยคนคนเดียว หรือคนเดียวปกครอง เป็นรูปแบบที่มี กษัตริย์ หรือ ราชา เป็นประมุขแห่งรัฐ ตลอดชีวิต และเป็นการสืบทอดอำนาจผ่านทางระบบสายเลือดจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งราชามีอำนาจในการปกครองแผ่นดินและพลเมืองประเทศนั้นๆอย่างเอกฉันท์ลำพังและไม่มีระบบกฎหมายที่เป็นสากล แต่คำสั่งราชาคือกฎหมาย ไม่มีฝ่ายค้าน ราชาถือเป็นองค์อธิปัตย์ ใช้อำนาจ ปกครองคนและรัฐ โดยสิทธิ์ขาด
 • ลัทธิอำนาจนิยม ( Authoritarianism ) เป็นลัทธิที่บูชาอำนาจ บุคคลิกของผู้นำ จะเป็นตัวกำหนดทิศทางของระบบนี้ การปกครองรูปแบบนี้มักไม่คำนึงถึง ความสมานฉันท์ในทางสังคม มุ่งแต่ครอบงำ และขยายขอบเขต อำนาจออกไปอย่างกว้างขวางให้มากที่สุด
 • ระบอบฟาสซิตส์ ( Fascism ) เป็นลัทธิการปกครองที่ถือกำเนิดขึ้นที่ประเทศ อิตาลี โดย เบนิโต มุสโสลินี ลัทธินี้ มีความเชื่อคล้ายคลึงกันกับ ลัทธิชาตินิยม บางครั้งก็มีผู้เรียกลัทธินี้ว่าเป็นลัทธิ คลั่งชาติ แต่ก็มีรายละเอียดที่แตกต่างกันเล็กน้อย เช่นลัทธินี้ สอนให้คน มีความเชื่อมั่นในตัวผู้นำ และความเป็นมนุษย์ของตนเองที่มีอยู่สูงกว่าผู้อื่น
 •  ระบบอภิชนาธิปไตย ( aristocracy ) เป็นการปกครองโดยชนกลุ่มน้อย ที่เป็นชนชั้นสูงในสังคม หรือพวกขุนนาง ที่มีความเชื่อว่า กลุ่มตนเอง เป็นผู้มี คุณธรรมสูงส่ง สติปัญญาดีเลิศกว่าผู้อื่น มีชาติกำเนิดดีกว่าผู้อื่นเป็นปราชญ์แห่งการปกครอง โดยสรุปคือเป็นการปกครองโดยอภิสิทธิ์ชน ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย แต่มีฐานะทางสังคมสูงกว่าบุคคลอื่น
 • ระบบอนาธิปไตย ( Anarchy ) เป็นลัทธิความเชื่อทางการเมืองที่ ปฏิเสธการมีรัฐบาล หรือ รัฐ และถือว่า รัฐ และรัฐบาลเป็นสิ่งที่อันตราย น่ากลัวสำหรับพลเมือง และไม่เห็นความจำเป็น ที่จะต้องมีสภาพ การบังคับ หรือ ไร้รัฐนั่นเอง กล่าวสรุปก็คือ อนาธิปไตยคือ พวกที่เชื่อว่า การปกครอง หรือการบังคับทุกรูปแบบ คือสิ่งที่ไม่จำเป็นสำหรับมนุษย์ และควรถูกกำจัดออกจากสังคมโลกให้หมดสิ้น
ระบอบประชาธิปไตย ( Democracy )
ในระบอบประชาธิปไตยนี้ ก็มีรายละเอียดปลีกย่อย และแบ่งย่อยออกเป็นหลายความเชื่อด้วยกันดังนี้
 1. สาธารณะรัฐนิยม ( Republicanism ) เป็นความเชื่อเกี่ยวกับรูปแบบการปกครองรัฐ หรือประเทศ ในรูปแบบสาธารณะรัฐ หรือ รัฐมหาชน อุดมการกว้างๆของสายนี้ก็คือสร้างการเมืองที่คุ้มครองเสรีภาพประชาชน ควบรวมเข้ากับหลักนิติธรรม ( Rule of Law ) โยรัฐบาลจะไม่ปฏิเสธการรับรู้ของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชน ระบบคุณธรรมของพลเมืองในชาติ และต่อต้านการทุจริต
 2. เสรีนิยม ( Liberalism ) เป็นอุดมการณ์ทางการเมืองที่เชื่อว่า เสรีภาพ เป็นสิ่งที่มีค่าสำคัญที่สุดทางการเมือง โดยลัทธินี้มีรากเหง้าความเชื่อมาจากยุค สว่างทางปัญญาตะวันตก ( Western Enlightenment ) โดยรวมแล้ว เสรีนิยม เน้นในเรื่องของสิทธิ ของปัจเจกชน และมุ่งแสวงหาเสรีภาพทางความคิด และจำกัดขอบเขตอำนาจแห่งรัฐให้กระทบสิทธิพลเมืองให้น้อยที่สุด
อีกลัทธิหนึ่งซึ่งอุดมการณ์หลักไม่เกี่ยวข้องหรือประสงค์จะเข้าไปใช้อำนาจรัฐในทางปกครอง แต่ก็นับว่ามีความสำคัญต่อรูปแบบการปกครองทุกรูปแบบคือ


 • ลัทธิสันตินิยม ( Pacifism ) เป็นอุดมการณ์ที่คัดค้าน การใช้ความรุนแรง และสงคราม มุ่งแสวงหาสันติ และหาทางออกโดยการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี สันตินิยมนี้ยังแบ่งได้เป็นอีก 2 กลุ่มคือ
                 3.1สันตินิยมเชิงหลักการ ( Deontological ) พวกนี้มีหลักการความเชื่อคือ สงคราม ความรุนแรง การสังหาร โดยไตร่ตรองไว้ก่อน หรือการบีบบังคับข่มขู่ ล้วนเป็นความผิดต่อหลักศีลธรรมทั้งสิ้น
                 3.2 สันติวิธีปฏิบัตินิยม ( Consequential ) เป็นพวกสันติวิธีที่ไม่ถือหลักการเคร่งครัด แต่จะมุ่งพิจารณาว่า จะระงับข้อพิพาทอย่างไรที่ ดีกว่ามีสงคราม หรืออาจพิจารณาหาประโยชน์ หรือแง่ดีของสงคราม โดยเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย

ในปัจจุบันนี้รูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยแบ่งแยกออกได้เป็น 3 แบบแผนดังนี้

 1. ประชาธิปไตยแบบแบ่งแยกอำนาจ หรือแบบประธานาธิบดี โดยรูปแบบนี้มีอเมริกาเป็นต้นแบบการปกครอง โดยมีหลักการคือ การแบ่งแยกอำนาจสูงสุด หรืออำนาจอธิปไตยทั้ง 3 อำนาจแยกขาดจากกันโดยสิ้นเชิง รูปแบบนี้ประธานาธิบดีจะสวมหมวก 2 ใบ หรือมี 2 สถานะ คือ ประมุขแห่งรัฐ ( Head of State )และประมุขฝ่ายบริหาร ( Head of government ) โดยกำหนดให้ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง ( อเมริกา ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยอ้อม ) ประธานาธิบดีไม่สามารถยุบสภานิติบัญัติได้ และฝ่ายนิติบัญญัติ ก็ไม่สามรถตรวจสอบประธานาธิบดีได้เช่นกัน ยกเว้นเสียแต่ กรณีที่ประธานาธิบดีกระทำความผิดขัดศีลธรรมขั้นร้ายแรง ก็จะมีการนำไปสู่กระบวนการถอดถอนฟ้องร้อง ( Impeachment ) รูปแบบนี้ไม่มีนายกรัฐมนตรี
 2. ประชาธิปไตยรูปแบบรัฐสภา รูปแบบนี้อังกฤษเป็นแม่แบบ หลักการคือ เป็นการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจ ( Check and Balance ) ระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ โดยรูปแบบนี้นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารและไปจากสภา และมีอำนาจในการยุบสภานิติบัญญัติได้ และฝ่ายนิติบัญญัติ ก็สามารถตรวจสอบฝ่ายบริหารได้เช่นเดียวกัน ส่วนประมุขแห่งรัฐของรูปแบบการปกครองนี้ จะเป็นประธานาธิบดี หรือ กษัตริย์ก็ได้ แต่ประมุขแห่งรัฐไม่มีหน้าที่ทางการบริหารโดยสิ้นเชิง ตัวอย่างประเทศที่ใช้รูปแบบนี้และมีกษัตริย์เป็นประมุขคือ อังกฤษ มาเลเซีย ญี่ปุ่น ไทย เป็นต้น ส่วนประเทศที่ใช้รูปแบบนี้และมีประธานาธิบดีเป็นประมุข อาทิ อินเดีย สิงคโปร์ ฯลฯ
 3. ประชาธิปไตยรูปแบบกึ่งประธานาธิบดี กึ่งรัฐสภา ( Semi-parliamentary semi-presidential) รูปแบบนี้ฝรั่งเศสเป็นต้นแบบ ประธานาธิบดีมี 2 สถานะ คือ ประมุขแห่งรัฐ และประมุขฝ่ายบริหาร ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งและมีอำนาจยุบสภาได้ มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยประธานาธิบดี ตามมอบหมาย ซึ่งบทบาทส่วนใหญ่จะเป็นของประธานาธิบดี รูปแบบนี้เป็นการสังเคราะห์เอาข้อดี ของรูปแบบประธานาธิบดีแยกอำนาจ และรัฐสภามารวมกัน หรือบางครั้งอาจเรียกว่ารูปแบบผสมก็ได้
 • นอกจากนี้ยังมีการแตกตัวจากลัทธิหลักเป็นลัทธิย่อยอีกหลายลัทธิ อาทิ  สังคมนิยม สมภาพนิยม วัตถุนิยมวิภาษวิธี  ลัทธิปฏิรูป ลัทธิบอลเชวิค ลัทธิมาร์ก ลัทธิรัฐธรรมนูญนิยม ลัทธิทุนนิยม ลัทธิปฏิฐานนิยม ลัทธิจักรพรรดิ์นิยม ลัทธิจักรวรรดิ์นิยม ลัทธิสหการนิยม เป็นต้น

กังวาล ทองเนตร รัฐศาสตร์ ภาควิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง


คองผดุงกรุงเกษม


วันอังคารที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

คำสั่งทางปกครองคืออะไรเรามักจะได้ยินคำว่า คำสั่งทางปกครอง อยู่ในข่าวมาโดยตลอด หลายคนสงสัยว่า แล้วคำสั่งทางปกครองคืออะไร 

วันนี้ผมจะขออธิบายความหมายของ คำสั่งทางปกครองดังนี้ แต่ก่อนที่จะอธิบายคำสั่งทางปกครองต้องขออธิบายขอบเขต ของผู้ใช้หรือผู้ออกคำสั่งทางปกครองให้เข้าใจเสียก่อน รวมถึงกฎหมายปกครอง คืออะไรด้วย


 • กฎหมายปกครอง คือ กฎหมายที่ให้อำนาจ หน้าที่ หน่วยงานทางปกครอง หรือ เจ้าหน้าที่ ใช้อำนาจในการ ออกคำสั่งทางปกครองได้
 • กฎหมายปกครองจะมีลักษณะเป็นกฎหมายมหาชน เช่น กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่ดิน พ.ร.บ.จราจร พ.ร.บ. อาวุธปืน เป็นต้น ฯลฯ ซึ่งกฎหมายเหล่านี้จะระบุถึงอำนาจหน้าที่ หรือให้อำนาจ หน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ ใช้อำนาจในทางปกครองได้ ไม่ว่าจะเป็นการ ออกกฎ ออกคำสั่งทางปกครอง
 • โดยสรุปแล้วผู้ที่ใช้คำสั่ง หรืออำนาจทางปกครองได้มีอยู่เพียง 2 คนเท่านั้นคือ
 1. หน่วยงานทางปกครอง เช่น กระทรวง ทบวง กรม อบจ. อบต. เทศบาล กทม. เป็นต้น
 2. เจ้าหน้าที่ เช่น นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ปลัดอำเภอ เป็นต้น
 • บุคคล 2 ประเภทนี้เท่านั้นที่ใช้อำนาจทางปกครอง ทั้งนี้อาจรวมถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองด้วย ซึ่งบุคคลดังกล่าว โดยสภาพแล้วไม่อยู่ในฐานะใช้อำนาจทางปกครองเองได้ แต่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครอง เป็นกรณีได้ เช่น  ที่ตรวจสภาพรถเอกชน แพทยสภา สภาทนายความ เป็นต้น
ดังนั้น


คำสั่งทางปกครอง ตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 5มีความหมายดังนี้

มาตรา 5 คำสั่งทางปกครองหมายถึง
(1 ) การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อการเปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือ ชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง การรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ


 • โดยสรุปแล้วคำสั่งทางปกครอง จะมีลักษณะเจาะจงตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจง


เช่นนาย แดง เป็นนักศึกษาของ ม.รามฯ ได้กระทำความผิดในการทุจริตสอบ กรณีนี้ เจ้าหน้าของ ม.ราม จึงสามารถ ออกคำสั่งทางปกครอง เรียกให้นายแดงมาชี้แจง เหตุผล หรือ ออกคำสั่ง พักการเรียนนายแดง หรือไล่ออกจากการเป็นนักศึกษาของ ม.ราม ได้

จะเห็นได้ว่า กรณี จะกระทบเฉพาะนายแดงเท่านั้น จะไม่รวมถึงบุคคลอื่นที่เข้าสอบพร้อมกับนายแดง ที่ไม่มีส่วนในการทุจริตแต่อย่างใด

หรืออีกกรณีตัวอย่าง เช่น การออกใบอนุญาตในการขับขี่ยวดยาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีอำนาจหน้าที่ ในการอนุญาต หรือไม่อนุญาต ตามเงื่อนไขที่กำหนดในกฎหมายนั้นได้ หรือ เจ้าหน้าที่สามารถใช้ดุลพินิจในการ ระงับการใช้ใบอนุญาตต่างๆที่เคยให้ไปแล้วนั้นได้ เมื่อเห็นว่ามีเหตุสมควร ดังนี้เป็นต้น


 • คำสั่งทางปกครองจะมีลักษณะแตกต่างจากกฎ ตรงที่คำสั่งทางปกครอง เป็นการใช้แบบ เฉพาะเจาะจงตัวบุคคล หรือองค์กร หน่วยงาน แต่ กฎจะมีขอบเขตที่กว้างกว่า ซึ่งกฎจะมีผลเป็นการบังคับใช้ทั่วไป เช่น
 • ม.รามออกกฎให้นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนในภาคปกติ ได้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต ดังนั้นทุกคนที่สมัครเข้าเป็นนักศึกษาราม ต้องปฏิบัติอยู่ภายใต้กฎนี้เท่ากันทุกคน คือลงทะเบียนเรียนได้ ไม่เกิน 24 หน่วยกิตในภาคปกติ ดังนี้เป็นต้น ซึ่งผมได้เขียนไว้ใน กติกา กฎ กฎหมาย ในบล็อกนี้ก่อนหน้านี้แล้ว

กังวาล ทองเนตร รัฐศาสตร์ ภาควิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

รัฐธรรมนูญไทยฉบับที่19 พ.ศ.2557หน้า ๑
เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๕๕ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗
--------------------------------------------------------

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
เป็นปีที่ ๖๙ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า
โดยที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติซึ่งประกอบด้วยคณะทหารและตำรวจได้นำความกราบบังคมทูลว่า
ตามที่ได้เกิดสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองขึ้นในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน จนลุกลามไปสู่แทบทุกภูมิภาคของประเทศ ประชาชนแตกแยกเป็นฝ่ายต่าง ๆ ขาดความสามัคคีและมีทัศนคติไม่เป็นมิตรต่อกัน บางครั้งเกิดความรุนแรง ใช้กำลังและอาวุธสงครามเข้าทำร้ายประหัตประหารกัน สวัสดิภาพและการดำรงชีวิตของประชาชนไม่เป็นปกติสุข การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองชะงักงัน กระทบต่อการใช้อำนาจในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร และในทางตุลาการการบังคับใช้กฎหมายไม่ได้ผล นับเป็นวิกฤติการณ์ร้ายแรงที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน แม้รัฐจะแก้ไขปัญหาด้วยกลไกและมาตรการทางกฎหมาย เช่น นำกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยในภาวะต่าง ๆมาบังคับใช้ ยุบสภาผู้แทนราษฎรและจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป และฝ่ายที่ไม่ได้เป็นคู่กรณี เช่น องค์กรธุรกิจ
ภาคเอกชน องค์กรตามรัฐธรรมนูญ พรรคการเมือง กองทัพ และวุฒิสภา ได้พยายามประสานให้มีการเจรจาปรองดองกัน แต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จ กลับจะเกิดข้อขัดแย้งใหม่ในทางกฎหมายและการเมือง เป็นวังวนแห่งปัญหาไม่รู้จักจบสิ้น ในขณะที่ความขัดแย้งได้ขยายตัวกว้างขวางออกไปและมีแนวโน้มจะรุนแรงมากขึ้นจนถึงขั้นจลาจลได้ทุกขณะซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สิน ความสะดวกสบายของประชาชนผู้สุจริตกระทบต่อการทำมาหากินและภาวะหนี้สินของเกษตรกร โดยเฉพาะชาวนา การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศการป้องกันปัญหาจากภัยธรรมชาติ ความเชื่อถือในอำนาจรัฐ และความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติ
ทั้งยังเปิดช่องให้มีการก่ออาชญากรรมและความไม่สงบอื่นเพิ่มขึ้น อันจะเป็นการทำลายความมั่นคงของชาติและความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในที่สุด คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงจำเป็นต้องเข้ายึดและควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และประกาศให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ้นสุดลง ยกเว้นความในหมวด ๒ พระมหากษัตริย์ โดยได้กำหนดแนวทางการแก้ปัญหาไว้สามระยะคือ ระยะเฉพาะหน้า เป็นการใช้อำนาจสกัดการใช้กำลังและการนำอาวุธมาใช้คุกคามประชาชน ยุติความหวาดระแวงและแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง ที่สะสมมากว่าหกเดือนให้คลี่คลายลง
เพื่อเตรียมเข้าสู่ระยะที่สองซึ่งจะจัดให้มีรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว จัดตั้งสภาขึ้นทำหน้าที่ในทางนิติบัญญัติและให้มีคณะรัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินแก้ไขสถานการณ์อันวิกฤติให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ ฟื้นฟูความสงบเรียบร้อย ความรู้รักสามัคคี และความเป็นธรรม แก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง จัดให้มีกฎหมายที่จำเป็นเร่งด่วน จัดตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติและองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้มีการปฏิรูปในด้านการเมืองและด้านอื่น ๆ และให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่วางกติกาการเมืองให้รัดกุม เหมาะสม ป้องกันและปราบปรามการทุจริต สามารถตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็ว และเป็นธรรม ก่อนจะส่งมอบภารกิจเหล่านี้แก่ผู้แทนปวงชนชาวไทยและคณะรัฐบาลที่จะเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินในระยะต่อไป ในการดำเนินการดังกล่าวนี้จะให้ความสำคัญแก่หลักการพื้นฐานยิ่งกว่าวิธีการในระบอบประชาธิปไตยเพียงประการเดียว จึงจำเป็นต้องใช้เวลาสร้างบรรยากาศแห่งควาสงบเรียบร้อยและปรองดอง เพื่อนำความสุขที่สูญหายไปนานกลับคืนสู่ประชาชน และปฏิรูปกฎเกณฑ์บางเรื่องที่เคยเป็นชนวนความขัดแย้ง ไม่ชัดเจน ไร้ทางออกในยามวิกฤติ ขาดประสิทธิภาพหรือไม่เป็นธรรมให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชนในชาติ ซึ่งควรใช้เวลาไม่ยาวนาน หากเทียบกับเวลาที่จะต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ถ้าปล่อยให้สถานการณ์ผันแปรไปตามยถากรรม จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้บทบัญญัติต่อไปนี้เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) จนกว่าจะได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะจัดทำขึ้นตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ นี้ต่อไป

 • มาตรา ๑ ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้
 • มาตรา ๒ ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข


ให้บทบัญญัติของหมวด ๒ พระมหากษัตริย์ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๗ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ยังคงใช้บังคับต่อไปเป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญนี้และภายใต้บังคับมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง ที่ใดในบทบัญญัติดังกล่าวอ้างถึงรัฐสภาหรือประธานรัฐสภาให้หมายถึงสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญนี้ แล้วแต่กรณี


 • มาตรา ๓ อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้


 • มาตรา ๔ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว ย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้


 • มาตรา ๕ เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ให้กระทำการนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่ประเพณีการปกครองดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการวินิจฉัยกรณีใดตามความในวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในวงงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด หรือเมื่อมีกรณีที่เกิดขึ้นนอกวงงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี ศาลฎีกา หรือศาลปกครองสูงสุดจะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดก็ได้ แต่สำหรับศาลฎีกาและศาลปกครองสูงสุดให้กระทำได้เฉพาะเมื่อมีมติของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด และเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี


 • มาตรา ๖ ให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติประกอบด้วยสมาชิกจำนวนไม่เกินสองร้อยยี่สิบคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดและมีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบปี ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติถวายคำแนะนำให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา • มาตรา ๗ การถวายคำแนะนำเพื่อทรงแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถ ความหลากหลายของบุคคลจากกลุ่มต่าง ๆ ในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคมภาควิชาการ ภาควิชาชีพ และภาคอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ • มาตรา ๘ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(๑) ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองภายในระยะเวลาสามปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

(๒) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๓) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๔) เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๕) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

(๖) เคยต้องคำพิพากษาให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้นผิดปกติ

(๗) อยู่ระหว่างต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือเคยถูกถอดถอนจากตำแหน่ง

(๘) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อ
ตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด หรือกฎหมายเกี่ยวกับการพนันในฐานความผิดเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนัก

(๙) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือรัฐมนตรี
ในขณะเดียวกันมิได้

 • มาตรา ๙ สมาชิกภาพของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสิ้นสุดลงเมื่อ

(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘
(๔) สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๑๒
(๕) ไม่แสดงตนเพื่อลงมติในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเกินจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการประชุม

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามวรรคหนึ่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้วินิจฉัย


 • มาตรา ๑๐ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนหนึ่ง และเป็นรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติไม่เกินสองคน ตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานสภาและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ • มาตรา ๑๑ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย ต้องอุทิศตนให้แก่การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชาวไทย


 • มาตรา ๑๒ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้ใดกระทำการอันเป็นการเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของการเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือมีพฤติการณ์อันเป็นการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนมีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติให้ผู้นั้นพ้นจากสมาชิกภาพ

มติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามวรรคหนึ่งต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จำนวนสมาชิกทั้งหมด


 • มาตรา ๑๓ การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีอำนาจตราข้อบังคับเกี่ยวกับการเลือกและการปฏิบัติหน้าที่ของประธานสภารองประธานสภา และกรรมาธิการ วิธีการประชุม การเสนอและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติและร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ การเสนอญัตติ การอภิปราย การลงมติ การตั้งกระทู้ถามการรักษาระเบียบและความเรียบร้อย และกิจการอื่นเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่


 • มาตรา ๑๔ พระมหากษัตริย์ทรงตราพระราชบัญญัติโดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่างพระราชบัญญัติจะเสนอได้ก็แต่โดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกันจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือคณะรัฐมนตรี หรือสภาปฏิรูปแห่งชาติตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แต่ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินจะเสนอได้ก็แต่โดยคณะรัฐมนตรีร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามวรรคสอง หมายความถึงร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากรการจัดสรร รับ รักษา หรือจ่ายเงินแผ่นดิน หรือการโอนงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน การกู้เงินการค้ำประกัน หรือการใช้เงินกู้ หรือการดำเนินการที่ผูกพันทรัพย์สินของรัฐ หรือเงินตรา

ในกรณีเป็นที่สงสัยว่าร่างพระราชบัญญัติที่เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินหรือไม่ ให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้วินิจฉัย

ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสภาปฏิรูปแห่งชาตินั้นคณะรัฐมนตรีอาจขอรับไปพิจารณาก่อนสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะรับหลักการก็ได้

การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้กระทำได้โดยวิธีการที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้แต่การเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ให้กระทำโดยคณะรัฐมนตรีหรือผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น


 • มาตรา ๑๕ ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ได้รับความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้


ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใด พระมหากษัตริย์ไม่ทรง
เห็นชอบด้วยและพระราชทานคืนมายังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือเมื่อพ้นเก้าสิบวันแล้วมิได้
พระราชทานคืนมา สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะต้องปรึกษาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นใหม่ ถ้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติยืนยันตามเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่แล้ว ให้นายกรัฐมนตรีนำร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอีกครั้งหนึ่ง เมื่อพระมหากษัตริย์มิได้ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายในสามสิบวัน ให้นายกรัฐมนตรีนำพระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมายได้เสมือนหนึ่งว่าพระมหากษัตริย์ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว


 • มาตรา ๑๖ ในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกทุกคนมีสิทธิตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีในเรื่องใดอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ได้ แต่รัฐมนตรีย่อมมีสิทธิที่จะไม่ตอบเมื่อเห็นว่าเรื่องนั้นยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สำคัญของแผ่นดิน หรือเมื่อเห็นว่าเป็นกระทู้ที่ต้องห้ามตามข้อบังคับ ในกรณีนี้สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะตราข้อบังคับกำหนดองค์ประชุมให้แตกต่างจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง ก็ได้

เมื่อมีปัญหาสำคัญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวน
สมาชิกทั้งหมด จะเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายเพื่อซักถามข้อเท็จจริงจากคณะรัฐมนตรีก็ได้ แต่จะลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจมิได้


 • มาตรา ๑๗ ในกรณีที่มีปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายกรัฐมนตรีจะแจ้งไปยังประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ได้ แต่สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะลงมติในปัญหาที่อภิปรายมิได้ • มาตรา ๑๘ ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกผู้ใดจะกล่าวถ้อยคำใด ๆ ในทางแถลงข้อเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็น หรือออกเสียงลงคะแนน ย่อมเป็นเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาด จะนำไปเป็นเหตุฟ้องร้องว่ากล่าวผู้นั้นในทางใดมิได้

เอกสิทธิ์ตามวรรคหนึ่งให้คุ้มครองถึงกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณารายงานการประชุมตามคำสั่งของสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือคณะกรรมาธิการ บุคคลซึ่งประธานในที่ประชุมอนุญาตให้แถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตลอดจนผู้ดำเนินการถ่ายทอดการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์หรือทางอื่นใดที่ได้รับอนุญาตจากประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติด้วย แต่ไม่คุ้มครองสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้กล่าวถ้อยคำในการประชุมที่มีการถ่ายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์หรือทางอื่นใด
หากถ้อยคำที่กล่าวในที่ประชุมไปปรากฏนอกบริเวณสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และถ้อยคำนั้นมีลักษณะเป็นความผิดอาญา หรือละเมิดสิทธิในทางแพ่งต่อบุคคลอื่นซึ่งมิใช่รัฐมนตรีหรือสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ในกรณีที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติถูกควบคุมหรือขัง ให้สั่งปล่อยเมื่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติร้องขอ หรือในกรณีถูกฟ้องในคดีอาญา ให้ศาลพิจารณาคดีต่อไปได้ เว้นแต่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติร้องขอให้งดการพิจารณาคดี


 • มาตรา ๑๙ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและรัฐมนตรีอื่นอีกจำนวนไม่เกินสามสิบห้าคนตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคำแนะนำ ประกอบเป็นคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน ดำเนินการให้มีการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ และส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ

ก่อนเข้ารับหน้าที่ รัฐมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคำดังต่อไปนี้
“ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ”

พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการให้นายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งตามที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติถวายคำแนะนำตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เสนอโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคำแนะนำ

การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและการให้นายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง ให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมชี้แจงแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสภาปฏิรูปแห่งชาติ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และให้นำเอกสิทธิ์ตามมาตรา ๑๘มาใช้บังคับแก่การชี้แจงแสดงความคิดเห็นของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตามมาตรานี้ด้วยโดยอนุโลม


 • มาตรา ๒๐ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบปี
(๓) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(๔) ไม่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองภายในระยะเวลาสามปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘

(๕) ไม่เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ กรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญ หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

(๖) ไม่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้พิพากษาหรือตุลาการ อัยการ กรรมการการเลือกตั้ง
ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเมื่อขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามวรรคหนึ่ง หรือเมื่อมีกรณีตามมาตรา ๙ (๑) หรือ (๒)


 • มาตรา ๒๑ เมื่อมีกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ หรือเมื่อมีความจำเป็นต้องมีกฎหมายเกี่ยวด้วยภาษีอากรหรือเงินตราที่ต้องพิจารณาโดยด่วนและลับ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการตราพระราชกำหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติ

เมื่อได้ประกาศใช้พระราชกำหนดแล้ว ให้คณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกำหนดนั้นต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยไม่ชักช้า ถ้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติอนุมัติ ให้พระราชกำหนดนั้นมีผลใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัติต่อไป ถ้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติไม่อนุมัติ ให้พระราชกำหนดนั้นตกไป แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนกิจการที่ได้เป็นไปในระหว่างที่พระราชกำหนดนั้นใช้บังคับ เว้นแต่พระราชกำหนดนั้นมีผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายใด ให้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีอยู่ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกนั้นมีผลใช้บังคับต่อไปตั้งแต่วันที่พระราชกำหนดดังกล่าวตกไป

การอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชกำหนดให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในกรณีที่ไม่อนุมัติ
ให้มีผลตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 • มาตรา ๒๒ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการตราพระราชกฤษฎีกาโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย พระราชอำนาจในการพระราชทานอภัยโทษ และพระราชอำนาจในการอื่นตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข


 • มาตรา ๒๓ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการทำหนังสือสัญญาสันติภาพสัญญาสงบศึก และสัญญาอื่นกับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ

หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขต ซึ่งประเทศไทย
มีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือจะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา หรือที่กระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง ต้องได้รับความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการนี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง

หนังสือสัญญาที่กระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง
ตามวรรคสอง หมายถึง หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรี เขตศุลกากรร่วม หรือการให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
หรือทำให้ประเทศต้องสูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือบางส่วน หรือการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

เมื่อมีปัญหาว่าหนังสือสัญญาใดเป็นกรณีตามวรรคสองหรือวรรคสามหรือไม่ คณะรัฐมนตรี
จะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ได้ ทั้งนี้ ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับคำขอ

 • มาตรา ๒๔ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งข้าราชการฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน ตำแหน่งปลัดกระทรวงอธิบดี และเทียบเท่า ผู้พิพากษาและตุลาการ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และข้าราชการฝ่ายอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ และทรงให้พ้นจากตำแหน่ง เว้นแต่กรณีที่พ้นจากตำแหน่งเพราะความตาย


 • มาตรา ๒๕ บรรดาบทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการใด ๆ อันเกี่ยวกับราชการแผ่นดิน ต้องมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ เว้นแต่รัฐธรรมนูญนี้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น


 • มาตรา ๒๖ ผู้พิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ให้เป็นไปโดยยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย


 • มาตรา ๒๗ ให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติมีหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะเพื่อให้เกิดการปฏิรูปในด้านต่าง ๆดังต่อไปนี้

(๑) การเมือง
(๒) การบริหารราชการแผ่นดิน
(๓) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
(๔) การปกครองท้องถิ่น
(๕) การศึกษา
(๖) เศรษฐกิจ
(๗) พลังงาน
(๘) สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(๙) สื่อสารมวลชน
(๑๐) สังคม
(๑๑) อื่น ๆ

ทั้งนี้ เพื่อให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย มีระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม มีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ ขจัดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทำให้กลไกของรัฐสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็วและมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม


 • มาตรา ๒๘ ให้สภาปฏิรูปแห่งชาติประกอบด้วยสมาชิกจำนวนไม่เกินสองร้อยห้าสิบคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดและมีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปี ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติถวายคำแนะนำ

พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติเป็นประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติคนหนึ่ง
และเป็นรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติไม่เกินสองคน ตามมติของสภาปฏิรูปแห่งชาติ

ให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งสมาชิก
สภาปฏิรูปแห่งชาติ และประธานสภาและรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ


 • มาตรา ๒๙ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔)(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) และให้นำความในมาตรา ๙ มาใช้บังคับแก่การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติโดยอนุโลม แต่การวินิจฉัยตามมาตรา ๙ วรรคสอง ให้เป็นอำนาจของสภาปฏิรูปแห่งชาติ


 • มาตรา ๓๐ ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(๑) จัดให้มีคณะกรรมการสรรหาบุคคลด้านต่าง ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๗ ด้านละ
หนึ่งคณะ และให้มีคณะกรรมการสรรหาประจำจังหวัดแต่ละจังหวัดเพื่อสรรหาจากบุคคลซึ่งมีภูมิลำเนาในจังหวัดนั้น ๆ

(๒) ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาแต่ละด้านจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์เป็นที่ยอมรับของบุคคลในด้านนั้น ๆ
(๓) ให้คณะกรรมการสรรหาดำเนินการสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๘ ไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๙ และมีความรู้ความสามารถเป็นที่ประจักษ์ในแต่ละด้าน แล้วจัดทำบัญชีรายชื่อเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาจะเสนอชื่อตนเองมิได้

(๔) การสรรหาบุคคลตาม (๓) ให้คำนึงถึงความหลากหลายของบุคคลจากกลุ่มต่าง ๆ ในภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคสังคม ภาควิชาการ ภาควิชาชีพ และภาคอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ การกระจายตามจังหวัด โอกาสและความเท่าเทียมกันทางเพศ รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส

(๕) ให้คณะกรรมการสรรหาประจำจังหวัดประกอบด้วยบุคคลตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

(๖) ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติคัดเลือกบุคคลที่เห็นสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิก
สภาปฏิรูปแห่งชาติจากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาตาม (๑) เสนอ ไม่เกินสองร้อยห้าสิบคน
โดยในจำนวนนี้ให้คัดเลือกจากบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาประจำจังหวัดเสนอ จังหวัดละหนึ่งคน

จำนวนกรรมการในคณะกรรมการสรรหาแต่ละคณะ วิธีการสรรหา กำหนดเวลาในการสรรหา
จำนวนบุคคลที่จะต้องสรรหา และการอื่นที่จำเป็น ให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา


 • มาตรา ๓๑ สภาปฏิรูปแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำ แนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปด้านต่าง ๆ
ตามมาตรา ๒๗ เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(๒) เสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์
ในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ

(๓) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจัดทำขึ้น

ในการดำเนินการตาม (๑) หากเห็นว่ากรณีใดจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นใช้บังคับ ให้สภาปฏิรูปแห่งชาติจัดทำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไป

 ในกรณีที่เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ให้จัดทำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไปให้สภาปฏิรูปแห่งชาติเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะตาม (๒) ต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติครั้งแรก

ให้นำความในมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๘ มาใช้บังคับแก่การปฏิบัติหน้าที่ของสภาปฏิรูปแห่งชาติด้วยโดยอนุโลม

 • มาตรา ๓๒ ให้มีคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญประกอบด้วยกรรมาธิการจำนวนสามสิบหกคน ซึ่งประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติแต่งตั้งจากบุคคลดังต่อไปนี้

(๑) ประธานกรรมาธิการตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ

(๒) ผู้ซึ่งสภาปฏิรูปแห่งชาติเสนอ จำนวนยี่สิบคน

(๓) ผู้ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี และคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ
ฝ่ายละห้าคน

การแต่งตั้งคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเรียกประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติเป็นครั้งแรก


ในกรณีที่กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญพ้นจากตำแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้คณะกรรมาธิการ
ยกร่างรัฐธรรมนูญที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ โดยให้ถือว่าคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญประกอบด้วยกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเท่าที่เหลืออยู่ แต่ให้ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติแต่งตั้งกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญแทนตำแหน่งที่ว่างตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญพ้นจากตำแหน่ง

ให้นำความในมาตรา ๑๘ มาใช้บังคับแก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญด้วยโดยอนุโลม

 • มาตรา ๓๓ กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบปีและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เว้นแต่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

(๒) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองภายในระยะเวลาสามปีก่อน
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

(๓) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๙

(๔) เป็นผู้พิพากษาหรือตุลาการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

เพื่อประโยชน์แห่งการขจัดส่วนได้เสีย ห้ามมิให้กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญดำรงตำแหน่งทางการเมืองภายในสองปีนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ


 • มาตรา ๓๔ ให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจัดทำร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นหรือข้อเสนอแนะจากสภาปฏิรูปแห่งชาติตามมาตรา ๓๑ (๒)แล้วเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อพิจารณา

ในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ ให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนำความเห็นหรือข้อเสนอแนะของ
สภาปฏิรูปแห่งชาติตามมาตรา ๓๑ (๒) ความเห็นของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และความเห็นของประชาชนรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาด้วย


 • มาตรา ๓๕ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญต้องจัดทำร่างรัฐธรรมนูญให้ครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย

(๑) การรับรองความเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้

(๒) การให้มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่เหมาะสม
กับสภาพสังคมของไทย

(๓) กลไกที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งกลไกในการกำกับและควบคุมให้การใช้อำนาจรัฐเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและประชาชน

(๔) กลไกที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและตรวจสอบมิให้ผู้เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่ง
ที่ชอบด้วยกฎหมายว่ากระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือเคยกระทำการอันทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม เข้าดำรงตำแหน่งทางการเมืองอย่างเด็ดขาด

(๕) กลไกที่มีประสิทธิภาพที่ทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและพรรคการเมือง สามารถปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินกิจกรรมได้โดยอิสระ ปราศจากการครอบงำหรือชี้นำโดยบุคคลหรือคณะบุคคลใด ๆ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

(๖) กลไกที่มีประสิทธิภาพในการสร้างเสริมความเข้มแข็งของหลักนิติธรรม และการสร้างเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วนและทุกระดับ
(๗) กลไกที่มีประสิทธิภาพในการปรับโครงสร้างและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้
เกิดความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน และป้องกันการบริหารราชการแผ่นดินที่มุ่งสร้างความนิยมทางการเมืองที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนในระยะยาว

(๘) กลไกที่มีประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของรัฐให้เป็นไปอย่างคุ้มค่าและตอบสนองต่อ
ประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนโดยสอดคล้องกับสถานะทางการเงินการคลังของประเทศ และกลไกการตรวจสอบและเปิดเผยการใช้จ่ายเงินของรัฐที่มีประสิทธิภาพ

(๙) กลไกที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันมิให้มีการทำลายหลักการสำคัญที่รัฐธรรมนูญจะได้วางไว้

(๑๐) กลไกที่จะผลักดันให้มีการปฏิรูปเรื่องสำคัญต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ต่อไปให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญพิจารณาถึงความจำเป็นและความคุ้มค่าที่ต้องมีองค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่จำเป็นต้องมี ให้พิจารณามาตรการที่จะให้การดำเนินงานขององค์กรดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วย


 • มาตรา ๓๖ ให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเสนอร่างรัฐธรรมนูญที่จัดทำเสร็จต่อประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ และให้ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติจัดให้สภาปฏิรูปแห่งชาติประชุมกันเพื่อพิจารณาเสนอแนะหรือให้ความเห็นให้แล้วเสร็จภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างรัฐธรรมนูญ

สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติอาจขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สภาปฏิรูปแห่งชาติเสร็จสิ้นการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง คำขอแก้ไขเพิ่มเติมของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติต้องมีสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติลงชื่อรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติและสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติที่ยื่นคำขอหรือที่ให้คำรับรองคำขอของสมาชิกอื่นแล้ว จะยื่นคำขอหรือรับรองคำขอของสมาชิกอื่นอีกมิได้
ให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญส่งร่างรัฐธรรมนูญให้คณะรัฐมนตรีและคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติด้วย และคณะรัฐมนตรีหรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะเสนอความคิดเห็นหรือยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างรัฐธรรมนูญคำขอแก้ไขเพิ่มเติมให้ยื่นต่อประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ


 • มาตรา ๓๗ ให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญพิจารณาคำขอแก้ไขเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ครบกำหนดยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง ในการนี้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญอาจแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญได้ตามที่เห็นสมควร


เมื่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้แก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่งแล้ว
ให้เสนอร่างรัฐธรรมนูญต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญนั้นทั้งฉบับ โดยสภาปฏิรูปแห่งชาติต้องมีมติภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างรัฐธรรมนูญจากคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ สภาปฏิรูปแห่งชาติจะแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อความของร่างรัฐธรรมนูญนั้นมิได้ เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดที่มิใช่สาระสำคัญ และคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น หรือเป็นกรณีที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเห็นว่าจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้สมบูรณ์ขึ้น

เมื่อสภาปฏิรูปแห่งชาติมีมติเห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญตามวรรคสองแล้ว ให้ประธาน
สภาปฏิรูปแห่งชาตินำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สภาปฏิรูปแห่งชาติมีมติ และเมื่อทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับได้โดยให้ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในกรณีที่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญและพระราชทานคืนมา หรือเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา ให้ร่างรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป


 • มาตรา ๓๘ ในกรณีที่สภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด หรือไม่ให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ หรือร่างรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไปตามมาตรา ๓๗ให้สภาปฏิรูปแห่งชาติและคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นอันสิ้นสุดลง และให้มีการดำเนินการเพื่อแต่งตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติและคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญชุดใหม่ขึ้น เพื่อดำเนินการแทนตามอำนาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้

ในกรณีที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญยกร่างรัฐธรรมนูญไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๓๔ ให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นอันสิ้นสุดลง และให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง

ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และ
กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญชุดที่สิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง จะเป็นประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญแล้วแต่กรณี ชุดใหม่มิได้


 • มาตรา ๓๙ เมื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว ให้สภาปฏิรูปแห่งชาติและคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเพื่อประโยชน์ในการจัดให้มีร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นที่จำเป็น ในการนี้ สภาปฏิรูปแห่งชาติอาจแต่งตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่จำเป็นก็ได้ แต่เมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่แล้ว การปฏิบัติหน้าที่ของสภาปฏิรูปแห่งชาติและคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่ประกาศใช้นั้น


 • มาตรา ๔๐ เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานสภาและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานสภาและรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ ผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา


 • มาตรา ๔๑ ในกรณีที่มีบทบัญญัติของกฎหมายใดกำหนดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งทางการเมือง มิให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นมาใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา


 • มาตรา ๔๒ ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ ๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เป็นคณะรักษาความสงบแห่งชาติต่อไปและมีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้

ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จะเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมผู้ดำรงตำแหน่งใดในคณะรักษาความสงบแห่งชาติก็ได้ แต่ในกรณีเพิ่มเติมเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินสิบห้าคน และจะกำหนดให้หน่วยงานใดทำหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติก็ได้ตามที่เห็นสมควร

ในกรณีที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติเห็นว่าคณะรัฐมนตรีควรดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
ที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๙ ในเรื่องใด ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติแจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

ในกรณีที่เห็นสมควร หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรีอาจขอให้มี
การประชุมร่วมกันของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีเพื่อร่วมพิจารณาหรือแก้ไขปัญหาใด ๆอันเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงของชาติ รวมตลอดทั้งการปรึกษาหารือเป็นครั้งคราวในเรื่องอื่นใดก็ได้


 • มาตรา ๔๓ ในระหว่างที่ยังไม่มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติให้การดำเนินการเรื่องใดต้องได้รับความเห็นชอบหรือรับทราบจากสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภาให้เป็นอำนาจของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการให้ความเห็นชอบหรือรับทราบแทนสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา

ก่อนที่คณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าที่ ให้บรรดาอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเป็นอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ


 • มาตรา ๔๔ ในกรณีที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเห็นเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ การส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ หรือเพื่อป้องกัน ระงับ หรือปราบปรามการกระทำอันเป็นการบ่อนทำลายความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงของชาติราชบัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผ่นดิน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกราชอาณาจักรให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีอำนาจสั่งการระงับยับยั้ง หรือกระทำการใด ๆ ได้ ไม่ว่าการกระทำนั้นจะมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหารหรือในทางตุลาการ และให้ถือว่าคำสั่งหรือการกระทำ รวมทั้งการปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว เป็นคำสั่งหรือการกระทำ หรือการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญนี้และเป็นที่สุด ทั้งนี้ เมื่อได้ดำเนินการดังกล่าวแล้ว ให้รายงานประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว • มาตรา ๔๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๕ และมาตรา ๔๔ ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยปัญหาว่ากฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้หรือไม่ และตามที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองกำหนดให้เป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ แต่สำหรับผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้มีอำนาจเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้เฉพาะเมื่อมีกรณีที่เห็นว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้


การพิจารณาและการทำคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมายดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัยที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อวรรคหนึ่งหรือรัฐธรรมนูญนี้


 • มาตรา ๔๖ ในกรณีที่เห็นเป็นการจำเป็นและสมควร คณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะมีมติร่วมกันให้แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนี้ก็ได้ โดยจัดทำเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อให้ความเห็นชอบ
ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมตามวรรคหนึ่งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม

ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมิได้ เว้นแต่คณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะเห็นชอบด้วย

มติให้ความเห็นชอบต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีนำร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติ เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ โดยให้นายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และให้นำความในมาตรา ๓๗วรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 • มาตรา ๔๗ บรรดาประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้ประกาศหรือสั่งในระหว่างวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗จนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีเข้ารับหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญนี้ ไม่ว่าประกาศหรือสั่งให้มีผลบังคับในทางรัฐธรรมนูญ ในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ ให้ประกาศหรือคำสั่ง ตลอดจนการปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งนั้น ไม่ว่าจะกระทำก่อนหรือหลังวันที่รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ เป็นประกาศหรือคำสั่งหรือการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วยรัฐธรรมนูญและเป็นที่สุด และให้ประกาศหรือคำสั่งดังกล่าวที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือคำสั่ง แล้วแต่กรณี แก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกในกรณีที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่งให้บุคคลใดดำรงตำแหน่งหรือพ้นจากตำแหน่งใดที่ระบุไว้ในมาตรา ๒๔ ก่อนวันที่รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งให้บุคคลนั้นดำรงตำแหน่งนั้นหรือทรงให้บุคคลนั้นพ้นจากตำแหน่งนั้นด้วย


 • มาตรา ๔๘ บรรดาการกระทำ ทั้งหลายซึ่งได้กระทำเนื่องในการยึดและควบคุมอำ นาจ

การปกครองแผ่นดิน เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ของหัวหน้าและคณะรักษาความสงบแห่งชาติรวมทั้งการกระทำของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำดังกล่าวหรือของผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือของผู้ซึ่งได้รับคำสั่งจากผู้ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อันได้กระทำไปเพื่อการดังกล่าวข้างต้นนั้น การกระทำดังกล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นการกระทำเพื่อให้มีผลบังคับในทางรัฐธรรมนูญ ในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ รวมทั้งการลงโทษและการกระทำอันเป็นการบริหารราชการอย่างอื่น ไม่ว่ากระทำในฐานะตัวการผู้สนับสนุน ผู้ใช้ให้กระทำ หรือผู้ถูกใช้ให้กระทำ และไม่ว่ากระทำในวันที่กล่าวนั้นหรือก่อนหรือหลังวันที่กล่าวนั้น หากการกระทำนั้นผิดต่อกฎหมาย ให้ผู้กระทำพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิง

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

กังวาล ทองเนตร ภาควิชาการปกครองคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันพุธที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

พืชผักสวนครัว

ต้นกระชายเป็นทั้งสมุนไพรและเครื่องเทศ สรรพคุณขับลม

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูภาพใหญ่ต้นฉบับ

 •  แผ่นดินไทย ที่ฝรั่งบอกว่า กินผลไม้แล้ว ไม่ต้องเสียเวลาปลูก แค่หลับหูหลับตาขว้างไปตรงไหนก็ได้ไม่กี่เดือนก็จะได้กิน โดยไม่ต้องเสียเวลาเพาะปลูก ก็เห็นจะเป็นจริง


กลิ้งกลางดง สมุนไพรหลากหลายประโยชน์ ใช้ได้ทั้งต้น

กลิ้งกลางดง


กลิ้งกลางดง


กล้วยน้ำว้า อาหารมื้อแรกหลังจากลืมตาดูโลกในชีวิตคนไทยปลูกตรงไหนก็ขึ้น
ข่า สมุนไพรที่ไม่เคยขาดจากครัวของคนไทย

ต้นไพล เป็นสมุนไพรและผักอาหาร


ข่า


ไม้ประดับ


ชะอม


ชะอม

ชะอม

ไม้ประดับ ประเภทไม้เลื้อย

ไม้ประดับ ประเภทไม้เลื้อย

ไม้ประดับ ประเภทไม้เลื้อย

ไม้ประดับ ประเภทไม้เลื้อย

ไม้ประดับ ประเภทไม้เลื้อย

ไม้ประดับ ประเภทไม้เลื้อย

ไม้ประดับ ประเภทไม้เลื้อย

ไม้ประดับ ประเภทไม้เลื้อย

ไม้ประดับ ประเภทไม้เลื้อย

ไม้ประดับ ประเภทไม้ล้มลุก

นางกวัก ไม้ประดับ ล้มลุก

ต้น ใบ น้อยหน่า ผลไม้ในสวนของคนไทย


น้ำนมราชสีห์ พืชสมุนไพรไทย ข้างบ้าน ริมรั้ว 


ต้นพุดจีบ ไม้ประดับ


ต้นพุด มีดอกตูม เล็กคล้ายดอกมะลิ ใช้ร้อยมาลัยแทนดอกมะลิได้


ดอกพุดซ้อน ดอกขนาดใหญ่ มีกลีบดอกซ้อนกันหลายชั้น มีกลิ่นหอมเย็น


พุดซ้อน มีหนอนตัวใหญ่กำลังกัดกินดอกด้วย


ใบและต้นของฟักทอง ผักสวนครัวที่มีคุณค่า


ลักษณะของดอกฟักทองตัวผู้
 จะไม่มีลูก ที่ต้นขั้วดอกเหมือนดอกตัวเมียที่จะมีลูกเล็กออกมาด้วยต้นมะละกอ พืชสวนครัวของไทย ทำอาหารได้สารพัดประโยชน์


ดอกมะเขือ พืชผักสวนครัวใบของมันเทศ และใบถั่วฝักยาว

ใบยอสมุนไพรและอาหารมากคุณค่า

ใบยอสมุนไพรและอาหารมากคุณค่า

ใบยอสมุนไพรและอาหารมากคุณค่า

ใบยอสมุนไพรและอาหารมากคุณค่า

ใบยอสมุนไพรและอาหารมากคุณค่า

ใบยอสมุนไพรและอาหารมากคุณค่า

รักเร่


รักเร่

แปลงผักสวนครัว

สาวน้อยปะแป้ง ไม้ประดับ ยางมีพิษ ควรระมัดระวังเด็ก


ใบหูเสือ ลักษณะใบคล้ายใบหูของเสือ มีกลิ่นหอม รับประทานเป็นผักสดได้

อัญชัญสมุนไพรสารพัดประโยชน์ 
ทั้งใช้ดอกในการตกแต่งสี เป็นแชมพู หรือรับประทานเป็นผักได้
ใบเตย ใช้ตกแต่งสีอาหาร ให้มีสีสวย มีกลิ่นหอมอ่อนๆ


เพชรสังฆาต สมุนไพร ใช้รักษาริดสีดวงทวารหนัก

เพชรสังฆาต สมุนไพร ใช้รักษาริดสีดวงทวารหนัก

ใบของมันข้าว หรือมันตีนช้าง มันข้าวก่ำ มันเลือด แล้วแต่พื้นที่ท้องถิ่น
มีหัวใต้ดินขนาดใหญ่มากกว่า 10 กิโลกรัมต่อหัว ปลูกง่าย รสชาติคล้ายเผือก
 แต่ไม่คันเหมือนเผือก
เป็นอาหารยามข้าวหมดจากยุ้งฉางต้นหม่อน เดิมใช้เลี้ยงไหม ปัจจุบันนิยมนำมาทำเป็นชาชง บำรุงสุขภาพ
 ผลสุกมีสีสันสวยงามรสหวานนำไปหมักไวน์ได้