กังวาล ทองเนตร

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คลังปัญญา Pohthaiblogspot.com

123ne.blogspot.com

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ลักษณะของประเทศด้อยพัฒนา

ลักษณะของประเทศด้อยพัฒนา                 บ่อนโบราญ


           

                                                  ลักษณะของประเทศด้อยพัฒนา1.     รายได้ต่อคนต่ำ
2.     ขาดแคลนทุน
3.     การออมมีจำนวนน้อย
4.    มีช่องว่างระหว่างคนรวย-คนจน
5.    ทัศนคติค่านิยมของสังคมและวัฒนธรรมยังล้าหลัง ไม่อำนวยต่อการพัฒนา
6.    การผลิตสินค้าเป็นขั้นปฐมภูมิ
7.     มีการสั่งสินค้าเข้าจำนวนมาก
8.     ส่งออกน้อยกว่าผลิตผลมวลรวมของประเทศ
9.     มีประชากรหนาแน่น
10.   อัตราการเกิดการตายสูง
11.    การขยายตัวทางอุตสาหกรรมถูกจำกัดโดยขนาดและคุณภาพของประชากร การสะสมทุน ความรู้ทางเทคนิค ทรัพยากรธรรมชาติ

                                ตัวเลขรายได้ที่แบ่งประเทศพัฒนากับด้อยพัฒนามีดังนี้


  • ประเทศด้อยพัฒนา ( Underdeveloped Nations )  มีรายได้ต่อคน ต่ำกว่า 600ดอลล่าร์ต่อปี บางทีก็เรียกกลุ่มนี้ว่ากำลังพัฒนา
  • ประเทศกึ่งพัฒนา ( Semi-Developed Nation ) มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 600 ดอลล่าร์ขึ้นไป
  • ประเทศพัฒนาแล้ว ( Developed Nation ) ประชากรมีรายได้ต่อคนสูงกว่า 1,500  ดอลล่าร์ต่อคนต่อปีขึ้นไป
  • เมื่อนำตัวเลขนี้มาจับสังคมไทยเราก็จะได้คำตอบครับ

1 ความคิดเห็น: