กังวาล ทองเนตร

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คลังปัญญา Pohthaiblogspot.com

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ตำแหน่งข้าราชการพลเรือน

                                                                     
ถุงมือมีไว้ถือครับไม่เห็นใส่เลยจะถือทำไม


 •  พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน 2551 ได้แก้ไขปรับปรุงมาจากฉบับ 2535 ให้ยกเลิกระบบ ซี และตามมาตรา 45กำหนดให้มีตำแหน่งข้าราชพลเรือน สามัญ 4 ประเภทคือ
1.ประเภทบริหาร ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ และรองหัวหน้าส่วนราชการ ระดับกระทรวง กรมและตำแหน่งอื่นที่ ก.พ.กำหนด


ตำแหน่งบริหารนี้ มีอยู่ 2 ระดับคือ ระดับต้น กับระดับสูง


 • ระดับต้น มีเงินเดือน ขั้นต่ำชั่วคราว 23,230 บาท ขั้นต่ำ 48,700 บาท ขั้นสูง 64,340 บาท ( มี 3 ระดับขั้น )เงินประจำตำแหน่ง 10,000-14,500 บาท 
 • ระดับสูงมีเงินเดือนขั้นต่ำชั่วคราว 28,550 บาท ขั้นต่ำ 53,690 บาท ขั้นสูง 66,480บาท (3ระดับเท่ากัน) เงินประจำตำแหน่ง 21,000บาท 

2. ประเภทอำนวยการ ได้แก่ ตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่า  กรม     และตำแหน่งอื่นที่ ก.พ.กำหนด ประเภทนี้มี 2ระดับเช่นกันคือ ระดับต้น และระดับสูง

 • ระดับต้นอำนวยการมีเงินเดือน ชั่วคราว 18,910 บาท ขั้นต่ำ 25,390 ขั้นสูง  50,550 บาท เงินประจำตำแหน่ง  5,600   

 • ระดับสูงอำนวยการ เงินเดือนชั่วคราว  23,230 บาท  ขั้นต่ำ 31,280 บาท ขั้นสูง  59,770 บาท เงินประจำตำแหน่ง 10,000 บาท
3. ประเภทวิชาการ ได้แก่ ตำแหน่งที่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญา ตามที่ ก.พ.กำหนด ประเภทนี้ มี 5 ระดับ 1. ระดับปฏิบัติการ เงินเดือนชั่วคราว 6,800 บาท ขั้นต่ำ 7,940 บาท ขั้นสูง 22,220 บาท 
 2. ระดับชำนาญการ 12,530 บาท ขั้นต่ำ 14,330 บาท ขั้นสูง 36,020 บาท 
 3. ระดับชำนาญการพิเศษ 18,910 บาท ขั้นต่ำ 21,080 บาท ขั้นสูง 50,550 บาท
 4. ระดับเชี่ยวชาญ 23,230 บาท ขั้นต่ำ 29,900 บาท ขั้นสูง 59,770 บาท
 5. ระดับทรงคุณวุฒิ 28,550 บาท ขั้นต่ำ 41,720 บาท ขั้นสูง 66480 บาท
  เงินประจำตำแหน่ง  3,500  บาท 5,600 บาท 9,900 บาท  13,000 บาท 15,600 บาท  ตามลำดับ


4.ประเภททั่วไป   ได้แก่ ตำแหน่งที่ไม่ใช่ ตำแหน่ง บริหาร อำนวยการ วิชาการ (ผู้ใช้แรงงานราชการ) ทั้งนี้ตาม ก.พ.กำหนด  ประเภทนี้ มี 4 ระดับคือ

 • ระดับปฏิบัติงาน เงินเดือนขั้นต่ำ    4,630    บาท  ขั้นสูง  18,190 บาท
 • ระดับชำนาญงาน  เงินเดือน ขั้นต่ำ 10,190  บาท  ขั้นสูง  33,540 บาท
 • ระดับอาวุโส เงินเดือนขั้นต่ำ             15,410  บาท ขั้นสูง    47,450 บาท
 • ระดับทักษะพิเศษ เงินเดือนขั้นต่ำ     48,220 บาท  ขั้นสูง   59,770  บาท


 •     หมายเหตุ ประเภทนี้  เงินเดือนมีเพียง 2 ขั้น  ส่วน เงินประจำตำแหน่ง มีเพียงระดับทักษะพิเศษเท่านั้นที่ได้ จำนวน       9,900 บาท   ******


                           กังวาล  ทองเนตร รัฐศาสตร์ การปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น